Η αποζημίωση που καταβάλλεται από τον μεταφορέα για την απώλεια, ή βλάβη, των εμπορευμάτων υπολογίζεται με βάση την αξία των εμπορευμάτων στον τόπο και τον χρόνο παράδοσης. Η αξία των εμπορευμάτων καθορίζεται σύμφωνα με την χρηματιστηριακή τιμή των εμπορευμάτων, ή, αν δεν υπάρχει τέτοια τιμή, ανάλογα με την τιμή αγοράς τους, ή, αν δεν υπάρχει τιμή της εμπορευματικής ανταλλαγής, ή αγοράς των τιμών, σε σχέση με την κανονική αξία του εμπορευμάτων του ίδιου είδους και της ποιότητας στον τόπο παράδοσης.

Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 

α)  Η ευθύνη του μεταφορέα σε αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας, ή βλάβης, περιορίζεται σε 875 λογιστικές μονάδες (SDR) ανά συσκευασία, ή 3 λογιστικές μονάδες ανά κιλό μικτού βάρους των εμπορευμάτων, όποιο ποσό είναι το υψηλότερο, εκτός αν, η αξία των εμπορευμάτων έχει δηλωθεί από τον αποστολέα, ή ένα ποσό μεγαλύτερο από το ποσό του περιορισμού της ευθύνης του μεταφορέα έχει συμφωνηθεί μεταξύ του μεταφορέα και του αποστολέα.

β) Η αποζημίωση για απώλεια, ή βλάβη, που οφείλεται σε καθυστέρηση παράδοσης υπολογίζεται σε ποσό που αντιστοιχεί δυόμιση φορές την αξία του εμπορεύματος. Το συνολικό, όμως, πληρωτέο ποσό δεν μπορεί να υπερβεί την αξία του εμπορεύματος.

Β. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ  

Ο μεταφορέας (ούτε κανένα από τα πρόσωπα, που χρησιμοποίησε στην μεταφορά) δεν μπορεί να επικαλεστεί τον παραπάνω περιορισμό της ευθύνης σε αποζημίωση, όταν α) η απώλεια, ή ζημία, ή καθυστέρηση παράδοσης, οφείλεται σε μια προσωπική του πράξη, ή παράλειψή του, ή των προσώπων εκτέλεσης και β) έγινε με πρόθεση να προκληθεί μια τέτοια ζημία, ή απερίσκεπτα και με γνώση ότι μια τέτοια ζημία πιθανώς να προκύψει.