Επειδή οι Κανόνες Χάγης, Χάγης-Βίσμπυ και Αμβούργου δεν ρύθμιζαν όλα τα θέματα, που αφορούσαν την θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων και την ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα με αποτέλεσμα να υπάρχουν κενά και ως εκ τούτου να συνεχίζεται να εφαρμόζεται το αγγλικό εθιμικό δίκαιο (common law) και επειδή υπήρχαν θέματα προς ρύθμιση της συνδυασμένης μεταφοράς εμπορευμάτων, όπου το θαλάσσιο σκέλος συνδέεται με χερσαίο, εναέριο, ή σιδηροδρομικό, οι νέοι «Κανόνες  Ρότερνταμ» (Διεθνή Συνθήκη UNCITRAL 2009) ήρθαν να αντικαταστήσουν τους παραπάνω κανόνες, έτσι ώστε να επιτευχθεί ομοιομορφία στον τομέα των διεθνών μεταφορών και δη στον τομέα της θαλάσσιας μεταφοράς, σχετικά με την ευθύνη στη θαλάσσια και την συνδυασμένη μεταφορά εμπορευμάτων. Η Ελλάδα στις 23/9/09 τους υπέγραψε μαζί με άλλα 15 κράτη, όπως ΗΠΑ, Γαλλία, Ολλανδία, Δανία, Ελβετία, Πολωνία, Ισπανία, κλπ. 

Επειδή η συνθήκη δεν έχει κυρωθεί από 20 κράτη δεν έχει τεθεί ακόμη σε εφαρμογή. Τα ελληνικά δικαστήρια εφαρμόζουν του Κανόνες  Χάγης-Βίσμπυ.  

Ολίγα για τους Κανόνες  

Α. Οι κανόνες του Ρότερνταμ εφαρμόζονται μόνο όταν το βασικό έγγραφο της θαλάσσιας μεταφοράς είναι η φορτωτική (ή παρόμοιος τίτλος).   

Β. Δεν εφαρμόζονται, όταν το βασικό έγγραφο μεταφοράς είναι το ναυλοσύμφωνο. Εφαρμόζεται, όμως, αν προβλέπεται ρητά στο ναυλοσύμφωνο. Δεν εφαρμόζονται, όταν η φορτωτική εκδοθεί στο όνομα του φορτωτή, ο οποίος είναι ναυλωτής, εκτός αν προβλέπεται ρητά στο ναυλοσύμφωνο. Δεν εφαρμόζονται σε φορτωτικές μη μεταβιβάσιμες και στην θαλάσσια μεταφορά ζωντανών ζώων.

Γ. Εφαρμόζονται στις συμβάσεις μεταφοράς, στην οποία ο τόπος παραλαβής και ο τόπος παράδοσης των φορτίων βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη, καθώς και ο λιμένας φόρτωσης και το λιμάνι εκφόρτωσης βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη, εφ όσον, σύμφωνα με τη σύμβαση μεταφοράς, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα σημεία βρίσκεται σε ένα από τα συμβαλλόμενα κράτη, ο τόπος παραλαβής, ο λιμένας φόρτωσης, ο τόπος παράδοσης ή το λιμάνι εκφόρτωσης.

Δ. Εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την εθνικότητα του σκάφους, του μεταφορέα, των συμβαλλομένων μερών, του αποστολέα, του παραλήπτη, ή οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερομένων μερών.

Ε. Όταν οι Κανόνες δεν εφαρμόζονται αυτόματα, μπορούν να εφαρμοσθούν μετά από συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.