α) Στην περίπτωση που η διαδικασία φόρτωσης ή εκφόρτωσης ολοκληρωθεί πριν την περάτωση του χρόνου των σταλιών, τότε ο ναυλωτής δικαιούται αποζημίωση από τον πλοιοκτήτη γνωστή ως «επίσπευση» (dispatch). Συνήθως, το ποσό της επίσπευσης ισούται με το μισό των συμφωνημένων  επισταλιών. Είναι δυνατόν να συμφωνείται κάτι διαφορετικό.

β) Ο χρόνος της επίσπευσης υπολογίζεται με διάφορους τρόπους. Αλλοτε οι ναυλωτές έχουν το δικαίωμα να αξιώσουν αποζημίωση για όλο το χρόνο από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η φόρτωση - εκφόρτωση μέχρι τη στιγμή που θα έληγε ο χρόνος laytime, συμπεριλαμβανομένων εορτών, αργιών, κακοκαιρίας και λοιπών εξαιρέσεων του laytime (all time saved clause) και άλλοτε για το χρόνο από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η φόρτωση - εκφόρτωση μέχρι το καθαρό υπόλοιπο έως την εκπνοή του χρόνου laytime (all laytime saved clause), δηλαδή σε αυτή την περίπτωση αφαιρούνται οι χρόνοι που εμπίπτουν σε εξαιρέσεις του laytime.