Α. Ναύλος πληρωτέος κατά την παράδοση (freight payable on delivery). Το πλοίο φθάνει στο λιμάνι προορισμού με ασφάλεια, έχει προσεγγίσει το σημείο εκφόρτωσης και αφού ο πλοιοκτήτης είναι πρόθυμος και έτοιμος προς παράδοση του φορτίου στο δικαιούχο, ο ναυλωτής έχει την υποχρέωση να πληρώσει το ναύλο, κατά το διάστημα που παραδίδονται τα αγαθά και όχι κατά την εκπλήρωση της εκφόρτωσης όλου του φορτίου. Στην περίπτωση που ο ναυλωτής αρνηθεί να πληρώσει το ναύλο, ο πλοιοκτήτης έχει το δικαίωμα κατάσχεσης του φορτίου προς εξαναγκασμό του ναυλωτή να πληρώσει το συμφωνημένο ναύλο. Εάν το φορτίο χάθηκε εν πλω, ανεξάρτητα από την αιτία που προκάλεσε την απώλεια, ο ναυλωτής απαλλάσσεται της ευθύνης να πληρώσει ναύλο. Εάν το φορτίο υπέστη βλάβη, ο ναυλωτής οφείλει να καταβάλλει ολόκληρο το ναύλο κατά την παράδοση του φορτίου, έχει όμως το δικαίωμα αποζημίωσης για την παραβίαση του πλοιοκτήτη να παραδώσει το φορτίο στην ίδια καλή κατάσταση όπως είχε φορτωθεί, εκτός εάν η ζημιά προκλήθηκε από excepted peril. Σε παράδοση ελλειπούς φορτίου ο ναυλωτής έχει το δικαίωμα μείωσης του ναύλου (short delivery). Εάν ο πλοιοκτήτης εμποδίστηκε να μεταφέρει τα αγαθά στον προορισμό τους από πράξη ή παράλειψη του ιδιοκτήτη του φορτίου, τότε ολόκληρος ο ναύλος είναι πληρωτέος. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης παρέκκλισης του πλοίου, ο ναύλος δεν είναι πληρωτέος. Ωστόσο, εφ' όσον το φορτίο φτάσει με ασφάλεια στον προορισμό του, ο πλοιοκτήτης δικαιούται μία λογική αμοιβή σύμφωνα με την αρχή της αναλογικής εργασίας που εκτελέστηκε.

Β. Προκαταβολικός ναύλος (advance freight). Είναι ο ναύλος που πληρώνεται προκαταβολικά πριν την παράδοση του φορτίου στο συμφωνημένο λιμάνι και γενικά δεν επιστρέφεται ακόμη και σε απώλεια του φορτίου.  O προκαταβολικός ναύλος επιστρέφεται μόνο όταν ο πλοιοκτήτης παραβιάσει ρητό, ή υπονοούμενο όρο του ναυλοσυμφώνου, όπως seaworthiness, deviation, reasonable dispatch, ή, όταν το φορτίο απολεσθεί λόγω κινδύνου για τον οποίο δεν υπάρχει απαλλαγή του πλοιοκτήτη.

Γ. Ναύλος κατ' αποκοπή, ή εφ' άπαξ ναύλος (lump sum freight). Είναι το εφ' άπαξ πληρωτέο ποσό για τη χρήση ολόκληρου ή μέρους του πλοίου. Υπολογίζεται με βάση τη χωρητικότητα του προσφερόμενου πλοίου και δεν έχει άμεση σχέση με το φορτίο που πρόκειται να μεταφερθεί. Ο πλοιοκτήτης δικαιούται ολόκληρο το ναύλο, έστω και αν μόνο ένα μέρος του φορτίου φτάσει στον προορισμό. Εάν όλο το φορτίο χαθεί ο πλοιοκτήτης δεν δικαιούται σε ναύλο.

Δ. Νεκρός ναύλος (dead freight). Αν ναυλωτής παραβιάσει το ναυλοσύμφωνο και δεν φορτώσει πλήρες φορτίο (full and complete cargo), ο πλοιοκτήτης έχει το δικαίωμα να αξιώσει ποσό, που ισούται με το ποσό του επιπρόσθετου ναύλου, που θα απέφερε στον πλοιοκτήτη η φόρτωση πλήρους φορτίου, μειωμένο κατά τα πρόσθετα έξοδα φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης των προϊόντων, που εξοικονομούνται από τον πλοιοκτήτη λόγω της μη φόρτωσης πλήρους φορτίου.

Ε. Αναδρομικός ναύλος (back freight). Αν ο παραλήπτης δεν παραλαμβάνει το φορτίο, για λόγους που δεν αφορούν τον πλοίαρχο, ή τον πλοιοκτήτη (π.χ. άρνηση ή αδυναμία του παραλήπτη προς παραλαβή του φορτίου), και ο πλοιοκτήτης προβεί σε έκτακτες ενέργειες, π.χ. εκφόρτωση, μεταφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση του φορτίου και έξοδα για να προστατέψει τα συμφέροντα του ιδιοκτήτη του φορτίου, ο πλοιοκτήτης, για την κάλυψη των παραπάνω εξόδων δικαιούται αναδρομικό ναύλο.

ΣΤ. Κατ' αναλογία, ή αναλογικός ναύλος (pro rata freight). Ο ναύλος, που πληρώνεται, βάσει της διανυθείσας απόστασης του ταξιδιού από τον τόπο φόρτωσης σε ενδιάμεσο λιμάνι, λόγω αδυναμίας του πλοιοκτήτη να το μεταφέρει στον τόπο του προορισμού και εφ όσον συμφωνήσει ο ιδιοκτήτης του φορτίου. Γενικά, αν έχει πραγματοποιηθεί ένα μέρος του συμφωνημένου ταξιδιού και το φορτίο είναι έτοιμο προς παράδοση σε ένα ενδιάμεσο λιμάνι, ο ναυλωτής δεν έχει το δικαίωμα να εγκαταλείψει το φορτίο στον πλοιοκτήτη χωρίς την καταβολή ναύλου, ούτε και ο πλοιοκτήτης δικαιούται να εκφορτώσει το φορτίο αυθαίρετα σε ένα ενδιάμεσο λιμάνι και ακόλουθα να απαιτήσει το ναύλο που του αναλογεί. Εφ' όσον ο ιδιοκτήτης του φορτίου αρνηθεί να το παραλάβει σε ενδιάμεσο λιμάνι, ο πλοιοκτήτης θα πρέπει να επιλέξει, εάν θα μεταφέρει με άλλο μεταφορικό μέσο το φορτίο στον προορισμό του απαιτώντας ολόκληρο ναύλο, ή εάν θα το παραδώσει σε ένα ενδιάμεσο λιμάνι χωρίς αμοιβή.