Στην ναύλωση ταξιδίου (VOYAGE CHARTER) ο πλοιοκτήτης αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι του ναυλωτή να μεταφέρει ορισμένη ποσότητα φορτίου από συμφωνημένο λιμάνι φόρτωσης προς συμφωνημένο λιμάνι εκφόρτωσης, με αντίτιμο καθορισμένο ποσό ναύλου. Τα συμβαλλόμενα μέρη μίας ναύλωσης είναι ελεύθερα να επιλέξουν οποιοδήποτε τύπο ναυλοσυμφώνου επιθυμούν και να επιφέρουν οποιαδήποτε μετατροπή προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους.

Κυρίως περιέχονται οι ακόλουθοι όροι (clauses)

- Ημερομηνία και τόπος υπογραφής του ναυλοσυμφώνου.

- Πλήρης επωνυμία και έδρα των πλοιοκτητών και ναυλωτών.

- Περιγραφή του πλοίου.

- Γεωγραφική θέση του πλοίου κατά την υπογραφή του ναυλοσυμφώνου.

- Κατά προσέγγιση ημερομηνία άφιξης του πλοίου στο λιμάνι φόρτωσης.

- Ποσότητα του φορτίου που ο ναυλωτής υποχρεούται να φορτώσει επί του πλοίου.

- Είδος και περιγραφή του προς μεταφορά φορτίου.

- Λιμένας ή λιμένες φόρτωσης και εκφόρτωσης.

- Το ύψος του ναύλου και ο τρόπος καταβολής του.

- Χρονικό περιθώριο, όπου ο ναυλωτής υποχρεούται να ολοκληρώσει τη φόρτωση - εκφόρτωση (σταλίες, ή laydays).

- Χρηματικό ύψος των επισταλιών (demurrage) και της επίσπευσης (dispatch).

Οι όροι «Cesser clause» και «Lien clause».

Η «Cesser clause» παρέχει στον πλοιοκτήτη το δικαίωμα σύστασης ενεχύρου επί του φορτίου για τον οφειλόμενο ναύλο, τις επισταλίες και δαπανών γενικής αβαρίας, ελευθερώνοντας τον οφειλέτη ναυλωτή για την έναρξη, ή συνέχιση του ταξιδιού. Συναντάται κυρίως στο «voyage charter».  Η «Lien clause» παρέχει στον πλοιοκτήτη το δικαίωμα επίσχεσης του φορτίου για μη καταβολή του ναύλου, επισταλιών και δαπανών γενικής αβαρίας, ναυαγιαρεσίας.

- Η ρήτρα παρέκκλισης (deviation clause).

- Απαλλακτικές ρήτρες (exception clauses).

- Η ρήτρα Paramount clause. Ότι δηλαδή σε καμία περίπτωση επιτρέπεται η θυσία, ή διακινδύνευση, φορτίου και πλοίου, εκτός αν κάτι λογικό συμβεί (ανωτέρα βία).    

- Όρος αναφερόμενος στη διαιτησία (arbitration clause).

- Όρος αναφερόμενος στην προμήθεια των μεσιτών (brokerage clause).

- Όρος αναφερόμενος στη γενική αβαρία (general average clause).

- Όροι αναφερόμενοι σε περιπτώσεις απεργιών, πάγων, πολέμων κ.α.