Δημοσιεύονται οι εκδόσεις εκτός της Ανέκκλητης Ενέγγυας Πίστωσης και της Πιστωτικής (εγγυητικής) Επιστολής σε Αναμονή.  

( Για την Ανέκκλητη Ενέγγυο Πίστωση (LC) βλέπε ανάρτηση «Ενέγγυα ανέκκλητη πίστωση» )

( Για την Πιστωτική (εγγυητική) Επιστολή σε Αναμονή ( Standby Letter of Credit / SLC) βλέπε ανάρτηση «  Πιστωτική (εγγυητική) Επιστολή σε Αναμονή » )

Α. Πίστωση με ρήτρα προκαταβολής (red clause credit). Στην έκδοση αυτή, η εκδότρια τράπεζα εξουσιοδοτεί την μεσολαβούσα να προκαταβάλει στο πωλητή ολόκληρο, ή μέρος του ποσού πίστωσης, πριν ακόμα παραδώσει στη τράπεζά του τα φορτωτικά έγγραφα. Η προκαταβολή αυτή χρησιμοποιείται ως μέσο χρηματοδότησης του πωλητή για την προετοιμασία μεταφοράς των εμπορευμάτων. Ωστόσο ο αγοραστής αναλαμβάνει αυξημένο κίνδυνο, αφού είναι ενδεχόμενο να μην φορτωθούν ποτέ τα εμπορεύματα και να απαιτηθεί δικαστική διεκδίκηση της προκαταβολής. Μερικές φορές γίνεται λόγος και για πράσινη ρήτρα. Στην περίπτωση αυτή η προκαταβολή δίνεται, αφού προσκομιστεί στην τράπεζα τίτλος αποθήκευσης του προς εξαγωγή εμπορεύματος.

Β. Ανέκκλητη βεβαιωμένη ενέγγυα πίστωση (confirmed irrevocable credit). Στην έκδοση αυτή, που είναι η ίδια η ανέκκλητη ενέγγυος πίστωση, η εκδότρια τράπεζα καλεί την βεβαιούσα τράπεζα, να προσθέσει την βεβαίωσή της στην κοινοποίηση προς τον πωλητή, ότι εφ όσον προσκομίσει τα προβλεπόμενα φορτωτικά έγγραφα και εκπληρώσει τους όρους της πίστωσης, θα πληρωθεί και από τις δύο τράπεζες. Το κείμενο της επιβεβαίωσης αναφέρει: «we confirm this L/C and thereby undertake that all drafts drawn as above and all documents presented as above will be duly honoured by us”.

Γ. Επαναληπτική ενέγγυα πίστωση. Στην έκδοση αυτή, παρέχεται η δυνατότητα να επαναλαμβάνεται η άντληση του ποσού της πίστωσης. Εφαρμόζεται στη περίπτωση που έχουν αναπτυχθεί πλέον σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ πωλητή και αγοραστή. Οι πιστώσεις αυτές χρησιμοποιούνται για λόγους οικονομίας στην ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των τραπεζών.

Δ. Μεταβιβάσιμη ενέγγυα πίστωση (transferable irrevocable credit). Στην έκδοση αυτή, ο δικαιούχος της πίστωσης έχει την δυνατότητα να την μεταβιβάσει εξολοκλήρου ή εν μέρει, σε άλλον μη δικαιούχο, παρέχοντας σαφείς οδηγίες προς την ανταποκρίτρια τράπεζα, η οποία του κοινοποίησε την πίστωση και έχει εντολή από την εκδότρια τράπεζα να τον πληρώσει.

Ε. Μη μεταβιβάσιμη ενέγγυα πιστωση (non-transferable irrevocable credit). Στην έκδοση αυτή ο δικαιούχος της πίστωσης δεν  έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει την πίστωση σε τρίτους

ΣΤ. Ανακλητή ενέγγυα πίστωση (revocable credit). Στην ανακλητή ενέγγυο πίστωση, ο αγοραστής του εμπορεύματος έχει το δικαίωμα  να ανακαλέσει την πίστωση όποτε θέλει, ακόμη και μετά την φόρτωση των εμπορευμάτων, πριν όμως την εκτέλεση της πίστωσης.  Δεν χρησιμοποιείται.

Ζ. Ανεπιβεβαίωτη  ενέγγυα πίστωση (unconfirmed irrevocable credit). Στην έκδοση αυτή η τράπεζα του αγοραστή δεν επιβεβαιώνει εγγράφως  προς την τράπεζα του δικαιούχου την πραγματοποίηση της πληρωμής στον οριζόμενο μελλοντικό χρόνο. Ο όρος δεν χρησιμοποιείται, δεν έχει πρακτική εφαρμογή.

Η. Πίστωση αντιστήριξης (back to back) (Βοηθητική πίστωση).Η έκδοση αυτή χρησιμοποιείται κυρίως ως μέσο πληρωμής στις «τριγωνικές συναλλαγές» (διαμεσολαβητικό εμπόριο), όταν δηλαδή μεταξύ του πωλητή του εμπορεύματος και του τελικού παραλήπτη μεσολαβεί τρίτος, που αγοράζει από τον πωλητή και μεταπωλεί στον τελικό παραλήπτη. Πρόκειται για βοηθητική πίστωση, την οποία ανοίγει σε μία τράπεζα ο δικαιούχος, στηριζόμενος σε μία άλλη πίστωση που ήδη του κοινοποιήθηκε. Η νέα πίστωση (σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα) είναι αυτοτελής, αλλά εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς της πρώτης, η οποία καλείται κύρια πίστωση. Σκοπός της νέας πίστωσης είναι η διευκόλυνση του πωλητή, όταν δεν παράγει μόνος το εξαγόμενο προϊόν, αλλά τμήμα, ή το σύνολό του, προμηθεύεται από άλλον. Πρόκειται για ευέλικτη μορφή πίστωσης που διευκολύνει τη συντονισμένη παραγωγή από ανεξάρτητες μονάδες χωρίς σημαντικά ίδια κεφάλαια, αλλά έχει υψηλό κόστος και δύσκολη οργάνωση από μέρους της ανταποκρίτριας τράπεζας, που στην προκειμένη περίπτωση μετατρέπεται σε νέα εκδότρια τράπεζα.