Καθορίστηκε από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, ή  U.C.P) με τις ΟΣΠ 600 (Ομοιόμορφες Συνήθειες και Πρακτικές για τις Ενέγγυες Πιστώσεις - Έκδοση 600). Αντικατέστησαν την έκδοση ΟΚΣ 500 (Ομοιόμορφοι Κανόνες και Συνήθειες 500). Η Ενέγγυα Πίστωση, ή «Πίστωση έναντι εγγράφων» από το «documentary credits», αποτελεί τον πλέον συνηθισμένο τρόπο πληρωμής και  προσφέρει την πλέον επαρκή προστασία (όχι, όμως, πλήρη) και στα δύο μέρη (αγοραστή και πωλητή). Σημαντικό είναι ότι η ενέγγυος πίστωση συνδυάζεται αρμονικά με τους incoterms των πωλητηρίων συμβολαίων του τόπου αναχωρήσεως των εμπορευμάτων (ομάδες Ε, F, C)

Η ενέγγυος πίστωση (LC, ή L/C) είναι η συμφωνία με την οποία, η τράπεζα  (εκδότρια/πιστώτρια) μετά από εντολή του αγοραστή των εμπορευμάτων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στην τράπεζα του πωλητή των εμπορευμάτων (μεσολαβούσα τράπεζα) υπέρ του πωλητή, εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, ένα ορισμένο χρηματικό ποσό, όταν ο πωλητής των εμπορευμάτων παρουσιάσει στην τράπεζά του (δηλ. στη μεσολαβούσα τράπεζα) τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ολοκλήρωση της μεταφοράς. Κατά την εκτέλεση εργασιών με ενέγγυες πιστώσεις, η Τράπεζα συμμορφώνεται με τους όρους των «Ενιαίων Μεθόδων και Πρακτικών για τις Ενέγγυες Πιστώσεις», όπως τροποποιήθηκαν το 2007 με την έκδοση 600 που κυκλοφόρησε από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (UCP 600).

Βασική μορφή ενέγγυας πίστωσης είναι η Ανεκκλητη ενεγγυα πιστωση (irrevocable credit). Η ανέκκλητη ενέγγυα πίστωση εξασφαλίζει στον πωλητή ότι θα πληρωθεί το ποσό, όταν παρουσιάσει τα φορτωτικά έγγραφα στη τράπεζά του. Ο πωλητής το ποσό θα το πληρωθεί, μετά από σχετική διαδικασία, από την  εκδότρια τράπεζα, μέσω της τράπεζάς του.

Πως λειτουργεί στην πράξη

Ο αγοραστής δίνει εντολή στη τράπεζά του για άνοιγμα της ενέγγυας πίστωσης.

Η τράπεζα του αγοραστή αποστέλλει (κοινοποιεί) την ενέγγυο πίστωση στη τράπεζα του πωλητή.  Η τράπεζα του πωλητή κοινοποιεί την ενέγγυα πίστωση στον πωλητή για έλεγχο των όρων της. (Σε περίπτωση που οι όροι δεν είναι αποδεκτοί, ζητείται τροποποίηση (amendment). Το εμπόρευμα φορτώνεται από τον πωλητή, και διαμετακομιζόμενο, προσκομίζονται από τον πωλητή τα φορτωτικά έγγραφα στην τράπεζα του πωλητή. Η τράπεζα του πωλητή ελέγχει  τα φορτωτικά έγγραφα για να βεβαιώσει την απόλυτη συμφωνία τους με τους όρους πίστωσης. 

Τα απαραίτητα έγγραφα είναι α) Το τιμολόγιο/ κιβωτολόγιο, β) Η φορτωτική, γ) Το πιστοποιητικό προελεύσεως, το οποίο εκδίδεται από το αρμόδιο επιμελητήριο της χώρας παραγωγής του εμπορεύματος, δ) Το ασφαλιστήριο έγγραφο. Πρέπει να  καλύπτει την αξία του εμπορεύματος και είναι εκφρασμένο στο νόμισμα της πίστωσης. Πρέπει να είναι του τύπου που ζητά η πίστωση και να έχει εκδοθεί το αργότερο την ημέρα φόρτωσης, αποστολής, ή παράδοσης για αποστολή των εμπορευμάτων, ώστε να καλύπτει ασφαλιστικά ολόκληρο το χρονικό διάστημα της μεταφοράς.

Τα πιο σημαντικά σημεία ελέγχου είναι, α) η ημερομηνία λήξης της ενέγγυας πίστωσης, β) η ορθή αναγραφή ονομάτων και όρων, γ) η ημερομηνία φόρτωσης στο μέσο που θα εκτελέσει τη μεταφορά, δ) η περιγραφή του εμπορεύματος, ε) η προσκόμιση πλήρους συλλογής απαιτούμενων φορτωτικών εγγράφων, στ) η ποσότητα και η αξία του εμπορεύματος που φορτώθηκε, στο συνάλλαγμα που έχει συμφωνηθεί.  Σε περίπτωση ασυμφωνίας κάποιου όρου, η τράπεζα του πωλητή ζητά διόρθωση από τον πωλητή. 

Η τράπεζα του πωλητή (διαμεσολαβούσα) αποστέλλει στην τράπεζα του αγοραστή (εκδότρια/πιστώτρια)  σημείωμα προς εκτέλεση της ενέγγυας πίστωσης. Εννοείται ότι μέχρι κάποια συμφωνηθείσα ημερομηνία, ο αγοραστής έχει καταβάλει το συμφωνηθέν ποσόν στην εκδότρια/πιστώτρια τράπεζα του. Η τράπεζα του αγοραστή κάνει έλεγχο της ορθότητας των φορτωτικών εγγράφων και αποστέλλει την πληρωμή στην τράπεζα του πωλητή και ο πωλητής πληρώνεται (από την  εκδότρια τράπεζα μόνο).  

Πλεονεκτήματα

Για τον αγοραστή (εισαγωγέα)

Επιτρέπει στον αγοραστή να αποφύγει, ή να μειώσει το ποσό της προκαταβολής.

Προσφέρει την βεβαιότητα ότι η πληρωμή θα γίνει μόνο μετά την προσκόμιση των φορτωτικών εγγράφων. Διασφαλίζει στον αγοραστή ότι θα τηρηθούν όλοι οι όροι της αποστολής, καθώς ο πωλητής πρέπει να εκπληρώσει όλους τους όρους της σύμβασης, όπως αυτοί επεξηγούνται στην ενέγγυα πίστωση (όροι και προθεσμίες αποστολής προϊόντων, παράδοσης), προκειμένου να γίνει η πληρωμή.

Για τον πωλητή (εξαγωγέα)

Μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο μη πληρωμής για τα εμπορεύματα που απεστάλησαν. Αν ο πωλητής υποβάλει το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων που επιβεβαιώνουν την αποστολή, η τράπεζα που εξέδωσε την ενέγγυα πίστωση είναι υποχρεωμένη να καταβάλει το ποσό που προσδιορίζεται σε αυτή. Εγγυάται από την στιγμή της έναρξης της μεταφοράς, ότι τα εμπορεύματα θα πληρωθούν. Ο αγοραστής μπορεί να διατυπώσει τυχόν παράπονα/απαιτήσεις για την ποιότητα των εμπορευμάτων ξεχωριστά από την ενέγγυα πίστωση, αλλά δεν μπορεί να επηρεάσει την καταβολή των χρηματικών ποσών σύμφωνα με την ενέγγυα πίστωση. Καθιστά εφικτή την επέκταση σε μία αγορά μειώνοντας τον κίνδυνο μη πληρωμής από αντισυμβαλλόμενους με τους οποίους ο πωλητής δεν έχει προηγούμενη επιχειρηματική σχέση.

Μειονεκτήματα

Μειονέκτημα για τον πωλητή είναι ο κίνδυνος αποτυχίας συμμόρφωσης με τους πιστωτικούς όρους με αποτέλεσμα την καθυστέρηση πληρωμής από την εκδότρια τράπεζα.

Μειονέκτημα  για τον αγοραστή αποτελεί η μη παράδοση των εμπορευμάτων, το ελλιπές, ή καθυστερημένο, ή αλλοιωμένο εμπόρευμα.

Μειονέκτημα  για τον αγοραστή είναι επίσης, α) Η απάτη, β) Η πληρωμή για μη υπάρχον, ή άχρηστο εμπόρευμα, σε σχέση με την προσκόμιση από το δικαιούχο πλαστών, ή παραποιημένων, εγγράφων, γ) Η απόδοση της πίστωσης να διαταραχθεί από δικαστική δράση, σχετιζόμενη με τους εμπλεκόμενους στην διακίνηση των εμπορευμάτων.

Με τις ελληνικές τράπεζες λειτουργεί ως εξής

Σε εισαγωγή, λειτουργεί με βάση 

Προπληρωμή, ή δέσμευση μετρητών. Δαπάνη (κατά μέσο όρο) = 0,083% μηνιαίως, ελάχιστο 0,25%, ή 50 ευρώ (οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο), ή 

Πιστωτικό όριο. Δαπάνη (κατά μέσο όρο) = 0,15% μηνιαίως, ελάχιστο 0,45%, ή 50 ευρώ (οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο).

Επιπλέον περιλαμβάνονται έξοδα για λοιπές δαπάνες, όπως για παράταση λήξης, τροποποίηση, προθεσμία αποδοχής, χειρισμό εγγράφων  ταχυδρομικά έξοδα κλπ  

Κατά το άνοιγμα της σύμβασης πίστωσης η τράπεζα εξασφαλίζεται με ενέχυρο στα εμπορεύματα και στα φορτωτικά έγγραφα.

Σε εξαγωγή, λειτουργεί με βάση

Προμήθεια ειδοποίησης ενέγγυας πίστωσης, Κατά μέσο όρο =0,1%, ελάχιστο 50 ευρώ και μέγιστο 100 ευρώ. Προμήθεια πληρωμής = 0,3%, ελάχιστο 30 ευρώ και μέγιστο 100 ευρώ. Χειρισμό εγγράφων = 0,25%, ελάχιστο 10 ευρώ και  μέγιστο 1.000 ευρώ. Προέλεγχο εγγράφων = ελάχιστο 50 ευρώ. Έξοδα επιβεβαίωσης = Ανάλογα με το ρίσκο της χώρας/τράπεζας, με ελάχιστο τα 100 ευρώ.