Σε περίπτωση καταστροφής φορτίου από πυρκαγιά, που μεταδόθηκε εξ αιτίας του πλοίου και δεν οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του οδικού μεταφορέα, δεν είναι εφαρμοστέα η CMR και η διάταξη του άρθρου 17 αυτής, αλλά στην περίπτωση αυτή οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του δικαίου που διέπει τις θαλάσσιες μεταφορές, γιατί κατά πλάσμα δικαίου θεωρεί ο νόμος ότι ο οδικός μεταφορέας έχει την θέση του μεταφορέα του άλλου μεταφορικού μέσου και εν προκειμένω του θαλάσσιου μεταφορέα (ΜονΠρΠειρ 400 /2021).