Στις σύγχρονες μεταφορές απαιτείται η χρησιμοποίηση περισσότερων μεταφορέων του ίδιου ή διαφορετικού μεταφορικού μέσου.

Α. Οι σύνθετες αυτές μορφές μεταφορών διακρίνονται

α) σε διαδοχικές, οι οποίες πραγματοποιούνται από περισσότερους μεταφορείς, ο καθένας απ' τους οποίους εκτελεί σταδιακά τμήμα της όλης μεταφοράς, η οποία γίνεται στον ίδιο γεωγραφικό χώρο (ξηρά, θάλασσα ή αέρα), με ένα είδος μέσου (ομογενής) και καλύπτεται από ενιαία σύμβαση ή μια φορτωτική,

β) σε συνδυασμένες, οι οποίες εκτελούνται υπό ενιαία σύμβαση, ή μια φορτωτική, με περισσότερα, όμως, είδη μεταφορικών μέσων, σε οποιοδήποτε συνδυασμό με εκφόρτωση και με μεταφόρτωση των εμπορευμάτων, 

και γ) σε μικτές (στην περίπτωση που συνδυάζουν οδική και θαλάσσια μεταφορά), οι οποίες, ομοίως, εκτελούνται υπό ενιαία σύμβαση, ή μια φορτωτική, με περισσότερα είδη μεταφορικών μέσων, από τα οποία, όμως, αυτό που φέρει τα πράγματα μεταφέρεται για τμήμα της διαδρομής φορτωμένο σε άλλο μεταφορικό μέσο, ούτως ώστε για το συγκεκριμένο τμήμα της μεταφοράς αντικείμενο της μεταφοράς είναι, όχι μόνο τα πράγματα, αλλά και το όχημα που τα μεταφέρει ( ΜονΠρΠειρ 5994/2007, ΕφΠειρ 767/2009, ΜονΠρΑθ 2726/2020).

Β. Στη συνδυασμένη διεθνή μεταφορά, η οποία διενεργείται, με περισσότερα από ένα διαφορετικού τύπου μεταφορικά μέσα, υπό μία καταλαμβάνουσα την όλη μεταφορά, από την παραλαβή μέχρι την παράδοση του εμπορεύματος στον παραλήπτη, ενιαία σύμβαση, ή μια φορτωτική, με εκφόρτωση και μεταφόρτωση του εμπορεύματος, η ευθύνη του μεταφορέα δεν ρυθμίζεται ενιαία, αλλά καθορίζεται βάσει του νομικού καθεστώτος που διέπει το σκέλος της μεταφοράς στο οποίο επήλθε η ζημία.

Έτσι, αν η ζημία επήλθε κατά το θαλάσσιο σκέλος της (μεταφοράς), θα εφαρμοσθούν οι Κανόνες Χάγης – Βίσμπυ, ή οι διατάξεις περί ναυλώσεως του ΚΙΝΔ, ενώ αν επήλθε κατά το χερσαίο, οι διατάξεις της CMR (ΔΣ της Γενεύης 1956 «επί του Συμβολαίου διά τη διεθνή μεταφοράν εμπορεύματος οδικώς» (ΜονΠρΑθ 2726/20200).

Γ. Περίπτωση σύνθετης μορφής μεταφοράς προβλέπει, επί διεθνών οδικών μεταφορών, η Σύμβαση της Γενεύης «επί του Συμβολαίου δια την διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς» (CMR), όπου η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. α' της εν λόγω Διεθνούς Συμβάσεως ορίζει ότι «Οσάκις το περιέχον τα εμπορεύματα όχημα φέρεται δια μέρος του ταξιδιού δια θαλάσσης, σιδηροδρομικώς, δια των εσωτερικών υδατίνων οδών ή αεροπορικώς, και εκτός όπου έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις του άρθρου 14, τα εμπορεύματα δεν εκφορτώνονται εκ του οχήματος, η παρούσα Σύμβασις θα έχει εφαρμογή επί του συνόλου της μεταφοράς». Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε κάθε μεταφορά πραγμάτων, η οποία γίνεται με αυτοκίνητο και ο τόπος παραλαβής τους ευρίσκεται σε χώρα διαφορετική από εκείνη, όπου ευρίσκεται ο τόπος παράδοσης, αφορά δε κυρίως σε διεθνείς οδικές μεταφορές, για τμήμα των οποίων το φορτηγό αυτοκίνητο μεταφέρεται με πορθμείο. Το είδος της μεταφοράς αυτής δεν θεωρείται κατά την Διεθνή αυτή Σύμβαση ως συνδυασμένη (ή μικτή) μεταφορά, αφού αντικείμενο αυτής δεν είναι τα μεταφερόμενα πράγματα, αλλά το ίδιο το αυτοκίνητο με το φορτίο του. Για το λόγο αυτό, προϋπόθεση εφαρμογής της διάταξης είναι η μη εκφόρτωση των πραγμάτων απ' το αυτοκίνητο και η τοποθέτησή τους στο άλλο μεταφορικό μέσο. Τον κανόνα του άρθρου 2 της CMR, της εφαρμογής της, δηλαδή, και για το τμήμα της μεταφοράς του αυτοκινήτου με το φορτίο του από τη θάλασσα, κάμπτει η ίδια η διάταξη, μόνο εάν η τυχόν ζημία ή απώλεια ή καθυστέρηση των μεταφερομένων πραγμάτων, α) δεν οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του οδικού μεταφορέα, αλλά β) οφείλεται σε γεγονός, δυνάμενο να συμβεί μόνο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του αυτοκινήτου με το άλλο μεταφορικό μέσο και γ) εξαιτίας του άλλου μεταφορικού μέσου. Εάν συντρέξουν σωρευτικά οι πιο πάνω προϋποθέσεις, τότε ο οδικός μεταφορέας ευθύνεται, όπως θα ευθυνόταν ο μεταφορέας του άλλου μεταφορικού μέσου, σύμφωνα με τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις, οι οποίες διέπουν τη σύμβαση μεταφοράς του άλλου μεταφορικού μέσου(ΕφΠειρ 767/2009).

Δ. Σε σύνθετη μεταφορά εντός της ελληνικής επικρατείας, η οποία συνδυάζει φορτηγό αυτοκίνητο και πλοίο χωρίς εκφόρτωση των πραγμάτων από το αυτοκίνητο και τοποθέτηση αυτών στο πλοίο, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 102 - 107 ΕμπΝ, εκτός εάν η απώλεια, ή η βλάβη, ή η καθυστέρηση, δεν προκλήθηκε από υπαιτιότητα του οδικού μεταφορέα, αλλ' οφείλεται αποκλειστικά σε γεγονός, το οποίο θα μπορούσε να συμβεί μόνο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του φορτηγού με το πλοίο και εξαιτίας του πλοίου, οπότε εφαρμογής τυγχάνουν οι διατάξεις των Κανόνων Χάγης – Βίσμπυ  (ΕφΠειρ 767/2009).

Ε. Στην περίπτωση της συνδυασμένης μεταφοράς, αντισυμβαλλόμενος του αποστολέα ή του παραλήπτη είναι το πρόσωπο που αναλαμβάνει ευθύνη για την εκτέλεση της ως άνω μεταφοράς ως μεταφορέας. Το εν λόγω πρόσωπο οργανώνει και συντονίζει την εκτέλεση της συνδυασμένης μεταφοράς καταρτίζοντας τη σχετική σύμβαση και φέροντας ευθύνη για το σύνολο της μεταφοράς. Στην ουσία είναι παραγγελιοδόχος μεταφοράς, ο οποίος ανεξαρτήτως αν ο ίδιος εκτελεί τη μεταφορά στο σύνολό της, ή κατά ένα τμήμα, ή και καθόλου, βαρύνεται με την ευθύνη του μεταφορέα (ΠΠρΑθ 4681/2011, ΜονΠρΑθ 2726/2020).