Α. Ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς, που ικανοποίησε τον παραλήπτη των μεταφερόμενων εμπορευμάτων (ή τον ασφαλιστή, που υποκαταστάθηκε κατά το άρθρο 14 παρ. 1 ν. 2496/1997 στην αξίωση του παραλήπτη προς αποζημίωση για την απώλεια ή τη φθορά των εμπορευμάτων) έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του μεταφορέα, στον οποίο ανέθεσε την μεταφορά και με τον οποίο ευθύνεται εις ολόκληρο έναντι του παραλήπτη.

Β. Το δικαίωμα αυτό αναγωγής ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 487, 488 ΑΚ σε συνδυασμό με τις διατάξεις της σύμβασης μεταφοράς, η οποία ως εσωτερική σχέση συνδέει τον παραγγελιοδόχο με τον μεταφορέα και επιτρέπει σ' αυτόν να αναζητήσει από τον μεταφορέα, κατά το άρθρο 17 παρ  της C.M.R., το σύνολο του ποσού που κατέβαλε ο ίδιος ως αποζημίωση στον ζημιωθέντα παραλήπτη των εμπορευμάτων( ή στον τυχόν ασφαλιστή και υποκαταστάθηκε έκτοτε στα δικαιώματά τους) (ΑΠ 998/2002).

Γ. Η αγωγή, με την οποία ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς, που αποζημίωσε τον παραλήπτη (ή τον τυχόν ασφαλιστή του φορτίου) ζητεί αναγωγικά από τον συνοφειλέτη αυτού μεταφορέα να του αποδώσει το ποσό που κατέβαλε ως αποζημίωση και για το οποίο από το νόμο υποκαταστάθηκε στη θέση του παραλήπτη (ή του ασφαλιστή), είναι ορισμένη, όταν στην ιστορική της βάση γίνεται αναφορά, α) στην σύμβαση παραγγελίας σε εκτέλεση της οποίας ο παραγγελιοδόχος ανέθεσε σε τρίτο πρόσωπο τη μεταφορά, β) στην σύμβαση μεταφοράς μεταξύ του παραγγελιοδόχου και του μεταφορέα, (γ στην απώλεια του φορτίου κατά τη μεταφορά του και στις συνθήκες που αυτή συνέβη και δ) στο ποσό με το οποίο ο παραγγελιοδόχος αποζημίωσε τον παραλήπτη (ή τον ασφαλιστή του φορτίου) και για το οποίο υποκαταστάθηκε από το νόμο στη θέση τους ( ΑΠ 1795/2012).