Ο μεταφορέας  οδικής (διεθνούς ή εσωτερικής) μεταφοράς ευθύνεται για την προξενηθείσα ζημία των μεταφερομένων εμπορευμάτων, όταν δεν κατέβαλε την απαιτούμενη στις συναλλαγές αυτές επιμέλεια, αλλά αντιθέτως από μεγάλη απερισκεψία και αδιαφορία δεν έλαβε τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα για την ασφαλή μεταφορά των εμπορευμάτων.

Τούτο συμβαίνει και όταν διέθεσε ακατάλληλο όχημα λόγω παλαιότητας, έχον μηχανικό πρόβλημα στα φρένα, στα ρουλεμάν των τροχών, τα οποία λόγω της παλαιότητας, αλλά και της συνεχούς χρήσεως είχαν φθαρεί, χωρίς να έχει υποβληθεί το φορτηγό πρόσφατα σε τακτικό έλεγχο (service) τόσο των φρένων όσο και των κατώτερων τμημάτων των τροχών, όπως τα ρουλεμάν, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους και η ύπαρξη ή μη φθοράς σ' αυτά, με αποτέλεσμα τα εν λόγω ελαττώματα να υπάρχουν στο εν λόγω όχημα και εξ αυτού του λόγου να αναφλεγεί λόγω θραύσης των ρουλεμάν ένας τροχού και να προκληθεί ζημία στα μεταφερόμενα εμπορεύματα (ΑΠ 1795/2012).