Οι όροι «Incoterms» (International Commercial Terms) είναι κωδικοποιημένοι εμπορικοί όροι, που έχει θεσπίσει το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (International Chamber of Commerce, ή ICC) και αφορούν την μεταφορά των εμπορευμάτων. Οι όροι είναι εφαρμοστέοι σε όλα τα μέσα μεταφοράς. Επιδέχονται συγκεκριμένης ερμηνείας και επηρεάζουν το κόστος. Οι όροι αυτοί έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό εσωτερικό δίκαιο, ως ερμηνευτικοί όροι και αποτελούν εσωτερικό δίκαιο.

Οι «Incoterms 2020», που εφαρμόζονται  από την 1 Ιανουαρίου 2020, ισχύουν σε κάθε περίπτωση πώλησης εμπορευμάτων και μεταφοράς των (διεθνώς ή εσωτερικώς) είτε, γιατί έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων, είτε, γιατί εφαρμόζονται σιωπηρά μεταξύ αυτών και μάλιστα κατά τεκμήριο, εφ όσον δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, γιατί πρόκειται για εμπορικές συνήθειες ευρέως διαδεδομένες, τις οποίες τα μέρη γνωρίζουν, ή οφείλουν να γνωρίζουν. Προς αποφυγή, κάθε, αμφισβήτησης, όταν  μέρη προτίθενται να ενσωματώσουν όρο των Incoterms στην μεταξύ τους σύμβαση πώλησης θα πρέπει πάντοτε να γίνεται ρητή αναφορά στην τρέχουσα έκδοση των Ιncoterms 2020.

Ως προς την ανάληψη της ευθύνης του κινδύνου ζημίας ή απώλειας των εμπορευμάτων και του χρόνου μεταβίβασης της νομής/κυριότητας των εμπορευμάτων, επισημαίνεται ότι οι δύο χρόνοι δεν συμπίπτουν πάντοτε, καθώς η μεταβίβαση της νομής/κυριότητας των εμπορευμάτων στον αγοραστή είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί κατά το στάδιο της αποστολής από την έναρξη της φόρτωσης και πριν την παράδοση των εμπορευμάτων, ή με την παράδοση των εμπορευμάτων, ενώ ενδέχεται τον κίνδυνο για την ζημία ή απώλεια του εμπορεύματος να έχει αναλάβει ο αγοραστής  πριν καταστεί νομέας/κύριος του εμπορεύματος. Η λύση στο ερώτημα αυτό έχει μεγάλη σημασία, για να διαπιστωθεί ποίος είναι ο δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημίωσης από τυχόν ζημία/απώλεια του εμπορεύματος κατά την μεταφορά. Με άλλα λόγια δεν είναι πάντα αυτός που κατάρτησε την σύμβαση ασφάλισης του εμπορεύματος, μπορεί να είναι  αγοραστής, αλλά και ο πωλητής. Την λύση στο ερώτημα αυτό δεν την δίνουν οι Ιncoterms, που ρυθμίζουν μόνο «αυτόν που φέρει τον κίνδυνο της μεταφοράς» και επομένως υποχρεούται να προβεί σε ασφάλιση του εμπορεύματος, αλλά το άρθρο 978 του ΑΚ, σύμφωνα με το οποίο, για να επέλθει η μετάθεση της κυριότητας των πωλουμένων στον αγοραστή απαιτείται η μεταβίβαση της νομής των μεταφερομένων εμπορευμάτων στον αγοραστή. Τούτο, κατά το άρθρο 978 του ΑΚ, η μεταβίβαση της νομής γίνεται με την παράδοση στον αγοραστή των φορτωτικών εγγράφων, γιατί από τότε καθίσταται νομέας  και επομένως «μακρά χειρί» κύριος του αγορασθέντος εμπορεύματος. Από την παράδοση επομένως των φορτωτικών εγγράφων, ο αγοραστής καθίσταται κύριος αυτού και μπορεί να αξιώσει την ασφαλιστική αποζημίωση, είτε την σύμβαση ασφάλισης την κατάρτησε ο ίδιος, είτε ο πωλητής (ΜονΠρΠειρ 1286/2015, ΤρΕφΑθ 640/2015, ΕφΘεσ 553/2008,  ΕφΠειρ 173/2011 ΕφΑΘ 5138/2005). Αυτό έχει την σημασία ότι, αν ο  ασφαλιστής καταβάλει το ασφάλισμα στον ασφαλισμένο του, στον οποίο δεν έχει γίνει κατά τα ανωτέρω η μετάθεση της νομής των μεταφερομένων πραγμάτων και αυτά υποστούν ζημία/απώλεια κατά την μεταφορά και πριν του παραδοθούν τα φορτωτικά έγγραφα, καλώς το κατέβαλε, αλλά δεν υποκαθίσταται νόμιμα στα δικαιώματά του, και επομένως δεν μπορεί να στραφεί αναγωγικά κατά του μεταφορέα.   

Στην έκδοση 2020, οι όροι Ιncoterms παραμένουν οι ίδιοι με τους  Ιncoterms 2010 με μερικές βασικές ενημερώσεις και αλλαγές. Η κύρια αλλαγή περιλαμβάνει ένα νέο όρο DPU που αντικαθιστά το DAT. Το προηγούμενο DAT (παραδοτέο στον τερματικό σταθμό)  ονομάζεται τώρα DPU (Delivered at Place Unloaded / Παράδοση σε διαφορετικό τόπο εκφόρτωσης). Αποφασίστηκε δηλαδή να αλλάξει ο όρος σε DPU για να αφαιρεθεί η σύγχυση που προέκυψε στο παρελθόν.

Στην έκδοση 2020, παρέχεται διαφορετικό επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης μεταξύ CIF και CIP. Τα CIF και CIP είναι τα μόνα Incoterms που απαιτούν από τον πωλητή να αγοράσει ασφάλιση στο όνομα του αγοραστή. Στη έκδοση 2010 απαιτείτο ασφαλιστική κάλυψη, τόσο για το CIF, όσο και για το CIP, βάσει του Ινστιτούτου Cargo Ρήτρα C. Με την έκδοση 2020, το CIP απαιτεί ασφαλιστική κάλυψη του Ινστιτούτοy Cargo Ρήτρα A.

Στην έκδοση 2020 παρέχονται δύο νέοι όροι, α) sale on departure (πώληση στην αναχώρηση) και β) sale on arrival (πώληση στην άφιξη). Πώληση στην αναχώρηση σημαίνει, πως ο αγοραστής φέρει την ευθύνη και τους κινδύνους για την μεταφορά των εμπορευμάτων, α) από τη στιγμή που παραδίδονται στο χώρο του πωλητή (EXW), β) από τη στιγμή που παραδίδονται στον μεταφορέα για αποστολή (FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT και CIP). Πώληση στην άφιξη σημαίνει, πως ο πωλητής είναι εκείνος που φέρει τις ευθύνες και τους κινδύνους για τη μεταφορά των εμπορευμάτων μέχρι το συμφωνημένο σημείο/λιμάνι α) μέχρι την ολοκλήρωση της θαλάσσιας μεταφοράς και της εκφόρτωσης από το πλοίο (DAP) και β) μέχρι το σημείο προορισμού (DPU, DDP).

Οι όροι έχουν ομαδοποιηθεί σε δύο Ομάδες ανάλογα με τον τρόπο της μεταφοράς και κάθε ομάδα να προσδιορίζει με σαφήνεια, α) τον υπεύθυνο για την μεταφορά των εμπορευμάτων από τον αποστολέα έως τον τελικό παραλήπτη, β) τον τόπο παραλαβής, γ) τον τόπο παράδοσης, δ) αυτόν, που οφείλει να καταβάλει τις δαπάνες που θα προκύψουν σε κάθε στάδιο της μεταφοράς (εκτελωνισμό, μεταφορά, ασφάλιση) και ε) αυτόν, που φέρει την ανάληψη του κινδύνου των μεταφερομένων εμπορευμάτων από την παράδοση προς μεταφορά μέχρι την παραλαβή.

ΟΜΑΔΑ Α. Με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς   

1. EXW = Ex works = Εκ του εργοστασίου 

Ο πωλητής παραδίδει το εμπόρευμα έξω από τις εγκαταστάσεις του (εργοστάσιο, αποθήκη, κλπ).

Ο αγοραστής οφείλει να καταρτίσει την σύμβαση μεταφοράς, την σύμβαση ασφάλισης και να φορτώσει το εμπόρευμα στο μεταφορικό μέσο. Είναι δυνατή η συμφωνία να το φορτώσει ο πωλητής.

Ο αγοραστής αναλαμβάνει τους κινδύνους απώλειας, ή βλάβης, όταν παραλάβει το εμπόρευμα, μη φορτωμένο στο μεταφορικό μέσο, ή φορτωμένο στο μεταφορικό μέσο, ανάλογα με την συμφωνία.  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (όπου Π = Πωλητής, Α = Αγοραστής)                         

Συσκευασία                                Π

Φόρτωση                                   Α                 

Δρομολόγηση                             Α             

Τελωνείο εξαγωγής                     Α

Χειρισμός κατά την αναχώρηση    Α

Κύρια μεταφορά                          Α

Χειρισμός κατά την άφιξη             Α

Τελωνεία εισαγωγής                    Α

Εκφόρτωση                                Α

Χρέωση ναύλου                          Α  

Ασφάλεια μεταφοράς                   Α       

2. FCA = Free Carrier = ελεύθερο στον μεταφορέα

Ο πωλητής παραδίδει το εμπόρευμα, εκτελωνισμένο για εξαγωγή, στον συμφωνηθέντα τόπο παραλαβής.

Ο πωλητής οφείλει να καταρτίσει την σύμβαση μεταφοράς, όχι, όμως και την σύμβαση ασφάλισης.  

Όταν η παράδοση λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του πωλητή, η παράδοση ολοκληρώνεται, όταν τα εμπορεύματα φορτωθούν στο όχημα που παρέχεται από τον αγοραστή. 

Όταν τα εμπορεύματα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του μεταφορέα, η παράδοση ολοκληρώνεται όταν παραδοθούν στον μεταφορέα, ή σε άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του.

Σε περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς, όταν τα εμπορεύματα συνιστούν ένα πλήρες φορτίο εμπορευματοκιβωτίου, η παράδοση ολοκληρώνεται όταν το φορτωμένο εμπορευματοκιβώτιο παραληφθεί από τον θαλάσσιο μεταφορέα. 

Όταν το εμπορευματοκιβώτιο πρόκειται να παραδοθεί σε ένα ενδιάμεσο σταθμό που ενεργεί για λογαριασμό του μεταφορέα, τα εμπορεύματα θεωρούνται ότι έχουν παραληφθεί όταν το εμπορευματοκιβώτιο εισέλθει στις εγκαταστάσεις του ενδιάμεσου σταθμού.

Όταν το εμπόρευμα δεν είναι στοιβαγμένο σε εμπορευματοκιβώτιο, η παράδοση ολοκληρώνεται όταν τα εμπορεύματα παραδοθούν στον θαλάσσιο μεταφορέα, ή σε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του. 

Ο αγοραστής αναλαμβάνει το κίνδυνο, απώλειας, ή βλάβης, από τη στιγμή που το εμπόρευμα παραδοθεί ως άνω. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  (όπου Π = Πωλητής, Α = Αγοραστής)                        

Συσκευασία                               Π

Φόρτωση                                  Π                 

Δρομολόγηση                            Π               

Τελωνείο εξαγωγής                     Π

Χειρισμός κατά την αναχώρηση    Α

Κύρια μεταφορά                         Α

Χειρισμός κατά την άφιξη            Α

Τελωνεία εισαγωγής                   Α

Εκφόρτωση                               Α

Χρέωση ναύλου                         Α

Ασφάλεια μεταφοράς                  Α       

3. CPT = Carriage Paid To =μεταφορά πληρωμένη μέχρι

Ο πωλητής παραδίδει το εμπόρευμα, εκτελωνισμένο μόνο προς εξαγωγή, στον κατονομαζόμενο τόπο προορισμού από μια συνηθισμένη διαδρομή και κατά τον συνήθη τρόπο. Αν δεν υπάρχει συνηθισμένη διαδρομή την επιλογή την κάνει ο πωλητής.  

Ο πωλητής οφείλει να καταρτίσει την σύμβαση μεταφοράς, όχι, όμως, την σύμβαση ασφάλισης.

Ο αγοραστής αναλαμβάνει τους κινδύνους απώλειας, ή βλάβης από τη στιγμή που το εμπόρευμα παραδοθεί. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (όπου Π = Πωλητής, Α = Αγοραστής)                            

Συσκευασία                                Π

Φόρτωση                                   Π                 

Δρομολόγηση                             Π               

Τελωνείο εξαγωγής                     Π

Χειρισμός κατά την αναχώρηση    Π

Κύρια μεταφορά                         Π

Χειρισμός κατά την άφιξη            Α

Τελωνεία εισαγωγής                    Α

Εκφόρτωση                               Α

Χρέωση ναύλου                         Α

Ασφάλεια μεταφοράς                 Α       

4. CIP = Carriage And Insurance Paid To = μεταφορά και ασφάλεια πληρωμένη μέχρι

Ο πωλητής παραδίδει το εμπόρευμα, εκτελωνισμένο μόνο προς εξαγωγή, στον κατονομαζόμενο τόπο προορισμού από μια συνηθισμένη διαδρομή και κατά τον συνήθη τρόπο. Αν δεν υπάρχει συνηθισμένη διαδρομή την επιλογή την κάνει ο πωλητής.  

Ο πωλητής οφείλει να καταρτίσει την σύμβαση μεταφοράς και την σύμβαση ασφάλισης με ρήτρα του Ινστιτούτου Α.

Ο αγοραστής αναλαμβάνει τους κινδύνους απώλειας, ή βλάβης από τη στιγμή που το εμπόρευμα παραδοθεί. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  (όπου Π = Πωλητής, Α = Αγοραστής)                         

Συσκευασία                                Π

Φόρτωση                                   Π                 

Δρομολόγηση                             Π               

Τελωνείο εξαγωγής                     Π

Χειρισμός κατά την αναχώρηση    Π

Κύρια μεταφορά                         Π

Χειρισμός κατά την άφιξη            Α

Τελωνεία εισαγωγής                    Α

Εκφόρτωση                                Α

Χρέωση ναύλου                          Α

Ασφάλεια μεταφοράς                  Π  (με ρήτρα Α)          

5. DAP  = Delivered at Place = παραδοτέο στον τόπο

Ο πωλητής παραδίδει, όταν το εμπόρευμα τεθεί στην διάθεση του αγοραστή, εκτελωνισμένο μόνο προς εξαγωγή, στον κατονομαζόμενο τόπο προορισμού, εκφορτωμένο από το μεταφορικό μέσο. 

Ο πωλητής οφείλει να καταρτίσει την σύμβαση μεταφοράς και ασφάλισης των εμπορευμάτων μέχρι τον συμφωνημένο τόπο προορισμού.

Ο πωλητής αναλαμβάνει τους κινδύνους απώλειας, ή βλάβης μέχρι το συμφωνημένο σημείο/λιμάνι και της εκφόρτωσης (πώληση στην άφιξη).

Ο αγοραστής αναλαμβάνει τους κινδύνους απώλειας, ή βλάβης από τη στιγμή που το εμπόρευμα φθάσει στον κατονομαζόμενο τόπο προορισμού μετά την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   (όπου Π = Πωλητής, Α = Αγοραστής)                       

Συσκευασία                                Π

Φόρτωση                                   Π                 

Δρομολόγηση                             Π               

Τελωνείο εξαγωγής                     Π

Χειρισμός κατά την αναχώρηση    Π

Κύρια μεταφορά                         Π

Χειρισμός κατά την άφιξη            Π

Τελωνεία εισαγωγής                    Α

Εκφόρτωση                               Π

Μετά την εκφόρτωση                  Α  

Χρέωση ναύλου                          Α

Ασφάλεια μεταφοράς                  Α       

6. DPU = Delivered at Place Unloaded = Παράδοση σε διαφορετικό τόπο εκφόρτωσης

Ο πωλητής παραδίδει, όταν το εμπόρευμα τεθεί στην διάθεση του αγοραστή, εκτελωνισμένο μόνο προς εξαγωγή, στον κατονομαζόμενο τερματικό σταθμό, εκφορτωμένο από το μεταφορικό μέσο. Ο τερματικός σταθμός μπορεί να είναι κάθε τόπος, όπως αποθήκη, χώρος εμπορευματοκιβωτίων, δρόμος, αποβάθρα λιμανιού. κλπ.

Ο πωλητής οφείλει να καταρτίσει την σύμβαση μεταφοράς μέχρι τον τερματικό σταθμό, όχι όμως και σύμβαση ασφάλισης.

Ο πωλητής φέρει τους κινδύνους απώλειας, ή βλάβης μέχρι το σημείο προορισμού (πώληση στην άφιξη).  

Ο αγοραστής αναλαμβάνει τους κινδύνους απώλειας, ή βλάβης από τη στιγμή που το εμπόρευμα φθάσει στον τερματικό σταθμό και εκφορτωθεί από το μεταφορικό μέσο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  (όπου Π = Πωλητής, Α = Αγοραστής)                        

Συσκευασία                                Π

Φόρτωση                                   Π                 

Δρομολόγηση                             Π               

Τελωνείο εξαγωγής                     Π

Χειρισμός κατά την αναχώρηση    Π

Κύρια μεταφορά                         Π

Χειρισμός κατά την άφιξη             Π

Τελωνεία εισαγωγής                    Α

Εκφόρτωση                                Π

Μετά την εκφόρτωση                  Α

Χρέωση ναύλου                          Α

Ασφάλεια μεταφοράς                  Α       

7. DDP = Delivered duty paid =παραδοτέο, δασμός πληρωμένος

Ο πωλητής παραδίδει, όταν το εμπόρευμα τεθεί στην διάθεση του αγοραστή, εκτελωνισμένο, τόσο προς εξαγωγή, όσο και προς εισαγωγή, στον κατονομαζόμενο τόπο προορισμού, μη εκφορτωμένο από το μεταφορικό μέσο.

Ο πωλητής οφείλει να καταρτίσει την σύμβαση μεταφοράς, όχι όμως σύμβαση ασφάλισης.

Ο πωλητής φέρει τους κινδύνους απώλειας, ή βλάβης μέχρι το σημείο προορισμού (πώληση στην άφιξη).  

Ο αγοραστής αναλαμβάνει τους κινδύνους απώλειας, ή βλάβης από τη στιγμή που το εμπόρευμα φθάσει στον κατονομαζόμενο τόπο προορισμού και από την έναρξη της εκφόρτωσης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (όπου Π = Πωλητής, Α = Αγοραστής)                          

Συσκευασία                              Π

Φόρτωση                                  Π                 

Δρομολόγηση                            Π               

Τελωνείο εξαγωγής                     Π

Χειρισμός κατά την αναχώρηση    Π

Κύρια μεταφορά                         Π

Χειρισμός κατά την άφιξη            Π

Τελωνεία εισαγωγής                    Π

Εκφόρτωση                                Α

Χρέωση ναύλου                          Α

Ασφάλεια μεταφοράς                  Α       

ΟΜΑΔΑ Β.  Μεταφορά δια θαλάσσης / υδάτων 

8. FAS = Free Alongside Ship = ελεύθερο παράπλευρα του πλοίου

Ο πωλητής παραδίδει το εμπόρευμα, ακτελώνιστο, όταν το εμπόρευμα τεθεί στη διάθεση του αγοραστή, παράλληλα με το πλοίο στην αποβάθρα, ή σε φορτηγίδα (μαούνα) στο κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού.

Ο αγοραστής πρέπει να αναλάβει τον εκτελωνισμό εξαγωγής και εισαγωγής, να καταρτίσει την σύμβαση μεταφοράς και την σύμβαση ασφάλισης.  

Ο αγοραστής αναλαβαίνει τους κινδύνους απώλειας ή βλάβης, όταν το εμπόρευμα τεθεί στη διάθεση του αγοραστή, παράλληλα με το πλοίο στην αποβάθρα, ή σε φορτηγίδα (μαούνα).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  (όπου Π = Πωλητής, Α = Αγοραστής)                         

Συσκευασία                                Π

Φόρτωση                                  Π                 

Δρομολόγηση                            Π               

Τελωνείο εξαγωγής                    Π

Χειρισμός κατά την αναχώρηση    Α

Κύρια μεταφορά                         Α

Χειρισμός κατά την άφιξη            Α

Τελωνεία εισαγωγής                    Α

Εκφόρτωση                                Α

Χρέωση ναύλου                          Α

Ασφάλεια μεταφοράς                  Α       

9. FOB = Free On Board = ελεύθερο επί του πλοίου

Ο πωλητής παραδίδει το εμπόρευμα, εκτελωνισμένο για εξαγωγή, όταν το εμπόρευμα εναποτεθεί επί του πλοίου.

Ο αγοραστής πρέπει να καταρτίσει την σύμβαση μεταφοράς και την σύμβαση ασφάλισης.  

Ο αγοραστής αναλαβαίνει τους κινδύνους απώλειας ή βλάβης, από την εναπόθεση του εμπορεύματος επί του πλοίου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  (όπου Π = Πωλητής, Α = Αγοραστής)                        

Συσκευασία                                Π

Φόρτωση                                   Π                 

Δρομολόγηση                             Π               

Τελωνείο εξαγωγής                     Π

Χειρισμός κατά την αναχώρηση    Π

Κύρια μεταφορά                         Α

Χειρισμός κατά την άφιξη            Α

Τελωνεία εισαγωγής                    Α

Εκφόρτωση                               Α

Χρέωση ναύλου                          Α

Ασφάλεια μεταφοράς                  Α       

10. CFR = Cost And Freight = αξία και ναύλος

Ο πωλητής παραδίδει, όταν το εμπόρευμα, εκτελωνισμένο μόνο προς εξαγωγή, διέλθει πάνω από την κουπαστή του πλοίου στο συμφωνηθέντα λιμάνι φόρτωσης. 

Ο πωλητής οφείλει να καταρτίσει την σύμβαση μεταφοράς, όχι όμως την σύμβαση ασφάλισης.

Ο αγοραστής αναλαμβάνει τους κινδύνους απώλειας, ή βλάβης, όταν το εμπόρευμα διέλθει πάνω από την κουπαστή του πλοίου, στο συμφωνηθέντα λιμάνι φόρτωσης. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  (όπου Π = Πωλητής, Α = Αγοραστής)                        

Συσκευασία                                Π

Φόρτωση                                   Π                 

Δρομολόγηση                             Π               

Τελωνείο εξαγωγής                     Π

Χειρισμός κατά την αναχώρηση    Π

Κύρια μεταφορά                         Π

Χειρισμός κατά την άφιξη            Α

Τελωνεία εισαγωγής                   Α

Εκφόρτωση                               Α

Χρέωση ναύλου                         Α

Ασφάλεια μεταφοράς                 Α       

11. CIF = Cost Insurance And Freight = αξία, ασφάλιση και ναύλος

Ο πωλητής παραδίδει, όταν το εμπόρευμα, εκτελωνισμένο μόνο προς εξαγωγή, διέλθει πάνω από την κουπαστή του πλοίου στο συμφωνηθέντα λιμάνι φόρτωσης. 

Ο πωλητής οφείλει να καταρτίσει την σύμβαση μεταφοράς και την σύμβαση ασφάλισης με ρήτρα του Ινστιτούτου C.

Ο αγοραστής αναλαμβάνει τους κινδύνους απώλειας, ή βλάβης, από την διέλευση του εμπορεύματος πάνω από την κουπαστή του πλοίου. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  (όπου Π = Πωλητής, Α = Αγοραστής)                        

Συσκευασία                               Π

Φόρτωση                                   Π                 

Δρομολόγηση                             Π               

Τελωνείο εξαγωγής                     Π

Χειρισμός κατά την αναχώρηση    Π

Κύρια μεταφορά                         Π

Χειρισμός κατά την άφιξη            Α

Τελωνεία εισαγωγής                   Α

Εκφόρτωση                               Α

Χρέωση ναύλου                         Α

Ασφάλεια μεταφοράς                 Π (με ρήτρα C)      

Οι παρακάτω όροι δεν τυγχάνουν πρόσφατης εφαρμογής, αλλά συμβατικά συνεχίζουν να ισχύουν. Πωλητές / Αγοραστές τους χρησιμοποιούν ακόμη. 

DAF = Delivered At Frontier = παραδοτέο στα σύνορα 

Ο πωλητής παραδίδει, όταν το εμπόρευμα τεθεί στη διάθεση του αγοραστή, εκτελωνισμένο μόνο προς εξαγωγή, στα σύνορα προ του τελωνειακού φυλακίου της χώρας εισαγωγής, μη εκφορτωμένο από το μεταφορικό μέσο. 

Ο πωλητής οφείλει να καταρτίσει την σύμβαση μεταφοράς, όχι όμως σύμβαση ασφάλισης.

Ο αγοραστής αναλαμβάνει το κίνδυνο απώλειας, ή βλάβης, από την στιγμή της άφιξης του μεταφορικού μέσου στο τελωνειακό φυλάκιο, του εμπορεύματος μη εκφορτωμένου.

DES = Delivered Ex Ship = παραδοτέο εκ του πλοίου

Ο πωλητής παραδίδει, όταν το εμπόρευμα τεθεί στη διάθεση του αγοραστή επί του πλοίου, εκτελωνισμένο μόνο προς εξαγωγή, στο κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού.

Ο πωλητής οφείλει να καταρτίσει την σύμβαση μεταφοράς, όχι όμως σύμβαση ασφάλισης.

Ο αγοραστής αναλαμβάνει το κίνδυνο απώλειας, ή βλάβης, από την παράδοση του εμπορεύματος επί του πλοίου.

DEQ = Delivered Ex Quay (Duty Paid) = παραδοτέο εκ της προκυμαίας, δασμός πληρωμένος

Ο πωλητής παραδίδει, όταν το εμπόρευμα τεθεί στη διάθεση του αγοραστή, εκτελωνισμένο μόνο προς εξαγωγή, επί της αποβάθρας (προβλήτας) στο κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού.

Ο πωλητής οφείλει να καταρτίσει την σύμβαση μεταφοράς, όχι όμως σύμβαση ασφάλισης.

Ο αγοραστής αναλαμβάνει τους κινδύνους απώλειας, ή βλάβης, όταν το εμπόρευμα τεθεί επί της αποβάθρας (προβλήτας).

DDU = Delivered Duty Unpaid = παραδοτέο, δασμός απλήρωτος

Ο πωλητής παραδίδει, όταν το εμπόρευμα τεθεί στην διάθεση του αγοραστή,  εκτελωνισμένο μόνο προς εξαγωγή, στον κατονομαζόμενο τόπο προορισμού, εκφορτωμένο από το μεταφορικό μέσο.

Ο πωλητής οφείλει να καταρτίσει την σύμβαση μεταφοράς, όχι όμως σύμβαση ασφάλισης.

O αγοραστής φέρει τον κίνδυνο της μεταφοράς, λόγω απώλειας, ή βλάβης, μετά την εκφόρτωση του εμπορεύματος στον κατονομαζόμενο τόπο προορισμού.