α) Καθυστέρηση παράδοσης νοείται ότι έλαβε χώρα, όταν τα εμπορεύματα δεν παραδόθηκαν εντός του συμφωνηθέντος χρονικού ορίου παράδοσης, ή, όταν, μη υπάρχοντος συμφωνημένου χρονικού ορίου παράδοσης, η διάρκεια της μεταφοράς υπερβαίνει τον χρόνο, ο οποίος είναι εύλογος για μία επιμελή μεταφορά.

β) Αν τα εμπορεύματα δεν παραδοθούν εντός (30) ημερών από την λήξη του συμφωνηθέντος χρονικού ορίου, ή, εάν δεν υπάρχει συμφωνημένο χρονικό όριο, εντός (60) ημερών από τον χρόνο, που ο μεταφορέας παρέλαβε τα εμπορεύματα, τούτο αποτελεί οριστική απόδειξη απώλειας των εμπορευμάτων, και ο έχων το δικαίωμα διάθεσης δύναται να τα θεωρήσει απολεσθέντα.