Με την άφιξη των εμπορευμάτων στον καθορισθέντα τόπο παράδοσης, ο παραλήπτης δικαιούται να ζητήσει από τον μεταφορέα να του παραδώσει, έναντι αποδείξεως, το δεύτερο αντίγραφο της φορτωτικής και τα εμπορεύματα. Αν η ζημία των εμπορευμάτων διαπιστωθεί, ή, εάν τα εμπορεύματα δεν φθάσουν μετά την λήξη του προβλεπομένου χρονικού διαστήματος, ο παραλήπτης δικαιούται να επιβάλλει επ ονόματί του κατά του μεταφορέα οιαδήποτε δικαιώματα προκύπτουν από την σύμβαση μεταφοράς, ή την φορτωτική.

ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

Ο παραλήπτης με την παραλαβή των εμπορευμάτων δικαιούται να τα ελέγξει μαζί με τον μεταφορέα. 

α) Σε εμφανή μερική απώλεια, ή βλάβη, αν τα βρει μερικώς απολεσθέντα ή ζημιωθέντα, οφείλει να κάνει επί της φορτωτικής, ή σε οποιοδήποτε συνοδευτικό έγγραφο της μεταφοράς, σχετική δήλωση  (επιφύλαξη).  

β) Αν τα παραλάβει, χωρίς να ελέγξει την κατάστασή των με τον μεταφορέα, σε μη εμφανή μερική απώλεια, ή ζημία, ή χωρίς να προβεί σε επιφύλαξη επί της φορτωτικής, οφείλει εντός (7) ημερών από της παράδοσης, να κοινοποιήσει στον μεταφορέα «επιφύλαξη». Εξαιρούνται οι Κυριακές και επίσημες αργίες.

γ) Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του εμπορεύματος, οφείλει να κοινοποιήσει εγγράφως «επιφύλαξη» στον μεταφορέα εντός (21) ημερών από τον χρόνο που έπρεπε τα εμπορεύματα να τεθούν στην διάθεσή του.

Η έλλειψη «επιφύλαξης» αποτελεί «PRIMA FACIE» απόδειξη, ότι ο παραλήπτης παρέλαβε τα εμπορεύματα στην κατάσταση που αναφέρεται στην φορτωτική. Γίνεται, δηλαδή, δεκτό ότι η παράλειψη άσκησης από τον παραλήπτη «επιφύλαξης» κατά την παραλαβή του εμπορεύματος σε εμφανείς ζημίες, ή εντός (7) ημερών από την παραλαβή σε μη εμφανείς ζημίες, ή λόγω καθυστέρησης παράδοσης, δεν έχει ως συνέπεια την απώλεια των σχετικών αξιώσεων, αλλά μαχητό τεκμήριο κανονικής παράδοσης, μετακυλιουμένου στον παραλήπτη του βάρους απόδειξης της ζημίας και του χρόνου εντός του οποίου συνέβη.