Ο αποστολέας είναι υπεύθυνος για κάθε έξοδο, απώλεια, ή βλάβη, που θα υποστεί ο μεταφορέας, λόγω ανακρίβειας, ή ανεπαρκείας.

α) των παραπάνω στοιχείων.

β) των στοιχείων, ή οδηγιών, που έδωσε.

γ) Είναι υπεύθυνος για βλάβες προς πρόσωπα, εξοπλισμό, ή άλλα  εμπορεύματα και για οιαδήποτε έξοδα οφείλονται σε ελαττωματική  συσκευασία των εμπορευμάτων,

εκτός εάν το ελάττωμα ήταν εμφανές, ή γνωστό, στον μεταφορέα κατά τον χρόνο παραλαβής των εμπορευμάτων προς μεταφορά και δεν διατύπωσε επιφυλάξεις στην φορτωτική.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ

Ο αποστολέας έχει το δικαίωμα

α) διάθεσης των εμπορευμάτων.

β) αλλαγής του τόπου παράδοσης.

γ) αλλαγής του παραλήπτη. Το δικαίωμα τούτο παύει, όταν το δεύτερο αντίγραφο της φορτωτικής παραδοθεί στον παραλήπτη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Ο αποστολέας (ή κατά περίπτωση ο παραλήπτης) όσο χρόνο τα εμπορεύματα ταξιδεύουν, έχει το δικαίωμα να διαθέσει τα εμπορεύματα, όπως και όπου θέλει.  

Για να το κάνει αυτό προσκομίζει το πρώτο αντίγραφο της φορτωτικής, στο οποίο καταχωρήθηκαν οι νέες οδηγίες, στον μεταφορέα.

Αν χρειασθεί πρέπει να τον αποζημιώσει για όλα τα έξοδα, ή ζημία, που υπέστη από την εκτέλεση των νέων οδηγιών.

Ο μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις νέες οδηγίες, εφ όσον τούτο είναι

α) δυνατόν κατά τον χρόνο που του δόθηκαν,

β) δεν επηρεάζουν την κανονική διεξαγωγή των εργασιών του,

γ) δεν βλάπτουν τους αποστολείς, ή παραλήπτες άλλων αποστολών,  

δ) οι νέες οδηγίες δεν έχουν ως συνέπεια τον διαχωρισμό του φορτίου.

Ο μεταφορέας, που δεν εκτέλεσε τις δοθείσες οδηγίες, ή, που τις εκτέλεσε χωρίς να ζητήσει να πάρει το πρώτο αντίγραφο της φορτωτικής, ευθύνεται έναντι του προσώπου που δικαιούται να προβάλλει απαίτηση για οιανδήποτε ζημία προκλήθηκε από τον λόγο αυτό.