Στις μεγάλες και περίπλοκες αποστολές υπογράφεται μεταξύ αποστολέα και μεταφορέα σύμβαση μεταφοράς και εκδίδεται δελτίο παράδοσης των εμπορευμάτων, άλλως «φορτωτική CMR».

Το σύνηθες είναι μόνο έκδοση «φορτωτικής CMR».

α) Η έλλειψη, ή αντικανονική διατύπωση, ή απώλεια της φορτωτικής, δεν θίγει την ύπαρξη, ή την ισχύ της σύμβασης μεταφοράς.

β) Η φορτωτική εκδίδεται σε τρία πρωτότυπα αντίτυπα, που υπογράφονται από τον αποστολέα και τον μεταφορέα.

Το πρώτο αντίτυπο παραδίδεται στον αποστολέα, το δεύτερο συνοδεύει τα εμπορεύματα και το τρίτο κρατείται από τον μεταφορέα.

γ) Μπορεί να συνταχθεί χωριστή φορτωτική, όταν τα εμπορεύματα πρέπει, να φορτωθούν σε διάφορα οχήματα, ή είναι διαφόρων ειδών, ή είναι χωρισμένα σε διάφορες παρτίδες, και το ζητήσει ο αποστολέας, ή ο μεταφορέας.

δ) Η φορτωτική αποτελεί «PRIMA FACIE» απόδειξη της σύμβασης μεταφοράς, των όρων της και της από τον μεταφορέα παραλαβής των εμπορευμάτων.

ε) Χωρίς «επιφύλαξη» του μεταφορέα επί της φορτωτικής (ή σε άλλο συνοδευτικό έγγραφο) προεξοφλείται, εκτός από αντίθετη απόδειξη, ότι τα εμπορεύματα και η συσκευασία των ήταν σε καλή κατάσταση, όταν ο μεταφορέας τα παρέλαβε προς μεταφορά και ότι ο αριθμός των δεμάτων τα σημεία και αριθμοί των αντιστοιχούσαν προς τα στοιχεία της φορτωτικής.

Η ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 

α) την ημερομηνία και τον τόπο που εκδόθηκε.

β) το όνομα και την διεύθυνση του αποστολέα.

γ) το όνομα και την διεύθυνση του μεταφορέα.

δ) τον τόπο και την ημερομηνία παραλαβής των προς μεταφορά εμπορευμάτων και τον οριζόμενο προς παράδοση τόπο.

ε) το όνομα και την διεύθυνση του παραλήπτη.

στ) την περιγραφή της φύσης των εμπορευμάτων και τον τρόπο συσκευασίας. Σε περίπτωση επικινδύνων εμπορευμάτων την γενικώς παραδεδεγμένη περιγραφή.

ζ) τον αριθμό των δεμάτων και τα ειδικά σημεία και αριθμούς των.

η) το μικτό βάρος των εμπορευμάτων, ή την ποσότητά των.

θ) χρεώσεις, που αφορούν την μεταφορά (χρεώσεις μεταφοράς, συμπληρωματικές χρεώσεις, τελωνειακοί δασμοί και λοιπές επιβαρύνσεις).

ι) οδηγίες για τις τελωνειακές και λοιπές διατυπώσεις.

ια) δήλωση ότι η μεταφορά υπόκειται ασχέτως οιουδήποτε αντιθέτου όρου, στις διατάξεις της Σύμβασης CMR.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ

α) τον όρο «Incoterms» με τον οποίο ταξιδεύουν τα εμπορεύματα (οι όροι αυτοί συνήθως περιλαμβάνονται και στο τιμολόγιο πώλησης του εμπορεύματος).  

β) επιφυλάξεις του μεταφορέα για την κατάσταση των εμπορευμάτων, κυρίως για την συσκευασία και την φόρτωση ή στοίβαξη, αν δεν την έκανε αυτός.

γ) τον όρο δεν επιτρέπεται μεταφόρτωση.

δ) το ποσό των χρεώσεων των «πληρωτέων επί τη παραδόσει».

ε) την δήλωση της αξίας των εμπορευμάτων, ή καθορισμό ενός ποσού αποζημίωσης, έναντι συμπληρωματικού ναύλου, σε περίπτωση ζημίας, ή υπέρβασης του συμφωνηθέντος χρονικού ορίου παράδοσης του εμπορεύματος.

στ) οδηγίες, που αφορούν την ασφάλιση των εμπορευμάτων.

ζ) το χρονικό όριο εντός του οποίου πρέπει να γίνει η παράδοση του εμπορεύματος.