α) Η Διεθνής Σύμβαση «Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road» άλλως «Σύμβαση CMR» αφορά την διεθνή  μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς, που διεξάγεται με φορτηγά οχήματα με αμοιβή (ναύλο) και τα εμπορεύματα ταξιδεύουν σε χώρα διαφορετική από εκείνη της παραλαβής των, εκ των οποίων μία τουλάχιστον από αυτές είναι συμβαλλόμενη χώρα. Σήμερα έχουν συμβληθεί σχεδόν όλες οι χώρες.  

β) Ο μεταφορέας ευθύνεται για την ολική, ή μερική, απώλεια, για την βλάβη των εμπορευμάτων, και την καθυστέρηση παράδοσής των, που λαμβάνει χώρα μεταξύ του χρόνου που παραλήφθηκαν προς μεταφορά και του χρόνου παράδοσής των (ΑΠ 998/2002, ΑΠ 270/2002).

γ) Η ευθύνη του μεταφορέα είναι ανεξάρτητη από την εθνικότητα και τον τόπο διαμονής των συμβαλλομένων και είναι αδιάφορο, εάν εκείνος, που ανέλαβε την μεταφορά εμπορευμάτων, διατηρεί επιχείρηση μεταφοράς, ή ανέθεσε την εκτέλεσή της σε υπομεταφορέα, ή δεν έχει δικά του αυτοκίνητα και αναθέτει σε τρίτον την εκτέλεσή αυτής.

δ) Ο μεταφορέας ευθύνεται όχι μόνον για τις δικές του πράξεις, ή παραλείψεις, αλλά και για εκείνες των πρακτόρων, ή των υπαλλήλων του, καθώς και οποιωνδήποτε προσώπων χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες για  την εκτέλεση της μεταφοράς, σαν να είχαν γίνει οι πράξεις, ή παραλήψεις, από τον ίδιο.

ε) Σε περίπτωση διαδοχικής μεταφοράς (μεταφόρτωση του φορτίου σε άλλο φορτηγό) ακόμη και στην περίπτωση που ο αρχικός, ή κάποιος επόμενος μεταφορέας, δεν εκτέλεσε κανένα τμήμα της μεταφοράς, αλλά την ανέθεσε σε τρίτο μεταφορέα, καθένας από τους διαδοχικούς μεταφορείς ευθύνεται σε ολόκληρο για την ολική, ή μερική, απώλεια, ή την βλάβη των μεταφερομένων εμπορευμάτων (ΑΠ 1060/2003).

στ) Η ευθύνη του μεταφορέα είναι νόθος αντικειμενική. Απαλλάσσεται, δηλαδή, εάν επικαλεσθεί και αποδείξει ότι η ζημία του φορτίου (απώλεια, ή βλάβη, ή καθυστέρηση παράδοσης) οφείλεται σε ένα από τα αίτια που αναγράφονται στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 17 της CMR.

ζ) Απαλλάσσεται, δηλαδή, όταν η ζημία προήλθε λόγω ευθυνών, τις οποίες δεν μπορούσε να αποφύγει και τις συνέπειες των οποίων δεν μπορούσε να προλάβει. Με άλλα λόγια, απαλλάσσεται, μόνο, εάν αποδείξει ότι η ζημία, ή καθυστέρηση παράδοσης, έλαβε χώρα από ευθύνες ασυνήθιστες, που ο ίδιος, ή εκείνος που είχε προστηθεί από αυτόν, δεν θα μπορούσε να αποφύγει, ούτε να προλάβει τις συνέπειες ακόμη και εάν επιδείκνυε τον κατά τις περιστάσεις υψηλότερο βαθμό επιμέλειας (ΑΠ 1518/2001, ΑΠ 826/2004).

η) Οι  διατάξεις των άρθρων 17 παρ, 1 και 2 και 18 παρ. 1 CMR ρυθμίζουν κατά τρόπο αποκλειστικό, το θέμα απαλλαγής του μεταφορέα από την ευθύνη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

α) Επί του συνόλου της μεταφοράς, όταν το περιέχον τα εμπορεύματα φορτηγό φέρεται για μέρος του ταξιδιού διά θαλάσσης, σιδηροδρομικώς, διά των εσωτερικών υδατίνων οδών, ή αεροπορικώς και τα εμπορεύματα δεν έχουν εκφορτωθεί από το φορτηγό.

β) Αν το εμπόρευμα εκφορτωθεί από το φορτηγό και μεταφορτωθεί σε άλλο μέσο μεταφοράς (πχ. πλοίο, σιδηρόδρομο) ο μεταφορέας δεν ευθύνεται από την Σύμβαση CMR,  αλλά σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το άλλο μέσο μεταφοράς.

γ) Εάν ο οδικός μεταφορέας είναι και μεταφορέας του άλλου μέσου μεταφοράς, η ευθύνη του είναι διττή. Ευθύνεται, τόσο με την ιδιότητα του οδικού μεταφορέα, όσο και με την ιδιότητα του μεταφορέα του άλλου μεταφορικού μέσου.

ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

α) επί ταχυδρομικής μεταφοράς.

β) επί μεταφοράς επίπλων.

γ) επί νεκρικών αποστολών.