Οι Κανόνες Χάγης-Βίσμπυ, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 187 ΚΙΝΔ, ρυθμίζουν και τις αξιώσεις των επιβατών κατά του μεταφορέα για αποζημίωση, λόγω απώλειας, βλάβης ή καθυστερημένης παράδοσης των αποσκευών και συνακόλουθα και τα της παραγραφής των αξιώσεων αυτών, ως προς τις οποίες οι διατάξεις του ΚΙΝΔ, που αφορούν μεταφορές πραγμάτων μεταξύ ελληνικών λιμένων, θεωρούνται ως καταργημένες από την έναρξη της ισχύος της σύμβασης.

Ως αποσκευές νοούνται τα συσκευασμένα σε σάκκους ταξιδιωτικούς, βαλίτσες κλπ αντικείμενα, που συνοδεύουν τον επιβάτη και προορίζονται για την προσωπική του χρήση. Σε αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, είδη ρουχισμού, αμφιέσεως, καλλωπισμού και συναφή.