Σύμφωνα με τον ν. 2107/1992, που κύρωσε την Διεθνή Σύμβαση των Βρυξελλών της 25.8.1924, όπως τροποποιήθηκε με τα Πρωτόκολλα της 23.2.1968 και της 21.12.1979, οι Κανόνες Χάγης-Βίσμπυ εφαρμόζονται και έχουν ισχύ, μεταξύ των άλλων και στις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ ελληνικών λιμένων, είτε εκδόθηκε φορτωτική, είτε όχι.