Κατά το άρθρο 916 ΑΚ ο ανήλικος, που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο έτος της ηλικίας του, είναι μη ικανός προς καταλογισμό και δεν ευθύνεται για τη ζημία που προξένησε. Δεν ευθύνεται ούτε στην περίπτωση, που ο ίδιος συνέβαλε με δική του ενέργεια, ή παράλειψη, στην επέλευση της δικής του ζημίας. Επομένως δεν μπορεί, κατά νόμο, να αντιταχθεί από τον εναγόμενο η από το άρθρο 300 ΑΚ ένσταση περί συντρέχοντος πταίσματός του (ΑΠ 495/2012, ΑΠ 218/2014, ΑΠ 731/2008, ΑΠ 1743/2007)

Κατά ανηλίκου κάτω των 10 ετών, ο οποίος τραυματίσθηκε από αυτοκίνητο και ζητεί αποζημίωση για την ζημία, ή χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, δεν μπορεί να αντιταχθεί από τον εναγόμενο η αμέλεια των εποπτευόντων αυτό γονέων του, δηλαδή να χωρήσει σε βάρος αυτού καταλογισμός πταίσματος των νομίμων αντιπροσώπων του σε σχέση προς την από αυτούς ασκούμενη επιτήρηση και επίβλεψη. Και τούτο, γιατί, αφ ενός ο αδικοπραγήσας τρίτος και οι εποπτεύοντες γονείς του ανηλίκου ευθύνονται σε ολόκληρον έναντι αυτού για τη ζημία που υπέστη λόγω του τραυματισμού του, αφ ετέρου ο νομοθέτης θα αντέφασκε με τον εαυτό του, αν στον έχοντα ανάγκη επιμελείας ανήλικο, προς τον οποίο παρέχει πολλαπλώς την προστασία του (άρθρ. 128, 129, 916, 1510, 1518 ΑΚ), καταλόγιζε ευθύνη για πράξεις άλλων και δη ενέργειες ή παραλείψεις των γονέων του, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι εκ του νόμου για την επιμέλεια και την εκπροσώπησή του.

Αυτό συμβαίνει, αν ο νόμιμος εκπρόσωπος του ανηλίκου ασκήσει στο όνομα και για λογαριασμό του ανηλίκου αγωγή, με την οποία επιδιώκει την αποκατάσταση της ζημίας του ιδίου του ανηλίκου.

Αν όμως ο νόμιμος αντιπρόσωπος του αμέσως ζημιωθέντος από την αδικοπραξία ανηλίκου ασκήσει αγωγή, με την οποία ζητεί την αποκατάσταση της ζημίας, που ο ίδιος υπέστη εμμέσως από την αδικοπραξία, τότε μπορεί επιτρεπτώς να προβληθεί η ένσταση του συντρέχοντος πταίσματος του νομίμου αντιπροσώπου γονέα του ανηλίκου, που παραμέλησε την εποπτεία του (άρθρ. 923 ΑΚ), αφού αυτός με την αγωγή του επιδιώκει αποκατάσταση της δικής του ζημίας (ΑΠ 532/2012, ΑΠ 495/2012, ΑΠ 1446/2009, ΑΠ 195/2007, ΕφΠατρ 133/2009, ΕφΛαρ 160/2007).

Τέλος, αν το ατύχημα οφείλεται σε παραμέληση εποπτείας από τους γονείς του ανηλίκου (άρθρ. 923 ΑΚ), ο αποζημιώσας τον ανήλικο δύναται να στραφεί αναγωγικώς κατά των γονέων, σύμφωνα με το άρθρο 927 ΑΚ, για να απαιτήσει όσα κατέβαλε, ισχυριζόμενος και αποδεικνύων ότι ο τραυματισμός του ανηλίκου οφείλεται σε παράβαση του καθήκοντος εποπτείας εκ μέρους εκείνων (ΑΠ 861/2012, ΑΠ 1743/2007, ΕφΛαμ 55/2013).