Οι κληρονόμοι προσώπου, που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα και στην συνεχεία απεβίωσε, δικαιούνται, κατά το άρθρο 929 εδ. α  ΑΚ, αποζημίωση για τις υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμου (πραγματικής ή πλασματικής) που παρείχοντο στον τραυματισθέντα και στην συνέχεια αποβιώσαντα  συγγενή των, ως αμέσως ζημιωθέντες (ΑΠ 1178/2015).

Δεν απαιτείται ο αποβιώσας να είχε ασκήσει μέχρι τον θάνατό του την σχετική αγωγή, ούτε η αξίωσή του να είχε αναγνωριστεί συμβατικά όσο ζούσε, γιατί δεν απαιτούνται από τον νόμο οι προϋποθέσεις αυτές προκειμένου να μεταβιβαστεί η εκ του άρθρου 929 εδ. α ΑΚ αξίωση στους κληρονόμους του αρχικού δικαιούχου (ΑΠ 1178/2015).