Για τον υπολογισμό της ταχύτητας οχήματος μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα λαμβάνεται υπ όψιν η μείωση της αρχικής ταχύτητας με τροχοπέδηση και στην συνέχεια προστίθεται η εναπομείνασα κινητική ενέργεια (ταχύτητα) που δαπανήθηκε, ως έργο σύρσης μετά από αυτή και παραμόρφωσης του αμαξώματος.

Α. Μείωση της αρχικής ταχύτητας με τροχοπέδηση.

Αν γνωρίζουμε το μεταξόνιο του οχήματος χρησιμοποιούμε τον παρακάτω μαθηματικό τύπο. 

S=15,9 x √(f x p) x (d - a)

Όπου, s = ταχύτητα, f = συντελεστής τριβής οχήματος, p = ποσοστό πέδησης 100%, d = μήκος ιχνών τροχοπέδησης, a = μεταξόνιο οχήματος

Αν δεν γνωρίζουμε το μεταξόνιο του οχήματος χρησιμοποιούμε τον μαθηματικό τύπο   

S=√f x d / 0,004

Όπου, s = ταχύτητα, f = συντελεστής τριβής οχήματος, d = μήκος ιχνών τροχοπέδησης

Και οι δύο μαθηματικοί τύποι υπολογίζουν με μικρή απόκλιση την ίδια αρχική ταχύτητα. Ο πρώτος  μαθηματικός τύπος είναι ασφαλέστερος σε σχέση με τον πρώτο, γιατί ο τύπος αυτός λαμβάνει υπό όψιν την επιτάχυνση της βαρύτητας και τα δυναμικά χαρακτηριστικά του οχήματος.

Β. Εναπομείνασα κινητική ενέργεια (ταχύτητα). Μετά τον προσδιορισμό της αρχικής ταχύτητας με τροχοπέδηση προστίθεται η εναπομείνασα μετά την τροχοπέδηση ταχύτητα, προσδιοριζόμενη από τυχόν πλαγιολίσθηση του οχήματος, τυχόν χαραγές σύρσης του οχήματος και από τον βαθμό παραμόρφωσης του οχήματος.