Σύμφωνα με τις αρχές της αναγωγής που καθορίζει η διάταξη του άρθρου 927 ΑΚ, η οποία εφαρμόζεται όχι μόνο όταν όλοι οι εξ αδικοπραξίας συνοφειλέτες ευθύνονται υποκειμενικά, αλλά και σε περίπτωση αντικειμενικής ευθύνης, εκείνος που κατά το άρθρο 926 ΑΚ κατέβαλε ολόκληρη την αποζημίωση, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών. Το δικαστήριο προσδιορίζει το μέτρο της μεταξύ τους ευθύνης, ανάλογα με το βαθμό πταίσματος του καθενός.

Το άρθρο 927 ρυθμίζει την μεταξύ περισσοτέρων συνοφειλετών εσωτερική σχέση και έχει ως προϋπόθεση την ύπαρξη περισσοτέρων εις ολόκληρον συνυποχρέων κατά το νόμο, όπως είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου, ο κάτοχος, ο ιδιοκτήτης  και ο ασφαλιστής.

Για τη γέννηση της αξίωσης αναγωγής δεν απαιτείται προηγούμενη καταβολή της αποζημίωσης, αλλά μπορεί να ασκηθεί και πριν από την καταβολή στο ζημιωθέντα, κατ εφαρμογή του άρθρου 69 παρ. 1 περ. ε ΚΠολΔ (ΑΠ 1032/1998).

Έτσι, με βάση τα καθοριζόμενα στο άρθρο 927 ΑΚ κριτήρια επιμερισμού της ευθύνης των συνυποχρέων (πταίσμα ή αιτιότητα), η όλη ευθύνη τελικώς μετατίθεται στον υπαίτιο εκ πταίσματος ευθυνόμενο (ΑΠ 681/2014).