Δεν ισχύει η βραχυπρόθεσμη παραγραφή των δύο ετών από την ημέρα του ατυχήματος, του άρθρου 7 του ν. ΓλΝ/11, του οποίου η ισχύς διατηρήθηκε με το άρθρο 114 ΕισΝΑΚ, όταν η αξίωση αποζημίωσης στηρίζεται στο κοινό δίκαιο (άρθρ. 914 Α.Κ.), οπότε εφαρμόζεται η πενταετής παραγραφή της διάταξης του άρθρου 937 ΑΚ, αφ' ότου ο παθών έμαθε την ζημία και τον υπόχρεο σε αποζημίωση,

Στην περίπτωση αυτή, ο κύριος και μη οδηγός του ζημιογόνου οχήματος είναι δυνατό να ευθύνεται έναντι του παθόντος, εφόσον συντρέχουν οι όροι της πρόστησης (άρθρ. 922 ΑΚ). Για να υπάρχει τέτοια ευθύνη του προστήσαντος πρέπει ο προστηθείς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του να υπόκειται στον έλεγχο, ή στις γενικές οδηγίες και εντολές του προστήσαντος,

Η σχέση αυτή δεν υπάρχει, γιατί λείπει το στοιχείο της εξάρτησης στην περίπτωση μίσθωσης οχήματος, όταν ο εκμισθωτής που εκμισθώνει αυτοκίνητο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του μισθωτή δεν θεωρείται προστήσας και συνακόλουθα δεν έχει στην περίπτωση αυτή εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 937 ΑΚ.

Στην περίπτωση αυτή, η αξίωση του παθόντα τρίτου σε ατύχημα από αυτοκίνητο κατά του ιδιοκτήτη εκμισθωτή αυτού υπόκειται στην παραγραφή του άρθρου 7 του ν. ΓλΝ/1911 (ΑΠ 206/2013).