Σύμφωνα με το άρθρο 66 του νέου Ποινικού Κώδικα, αν ο υπαίτιος διέπραξε έγκλημα που έχει άμεση σχέση με την οδήγηση, ή την εκμετάλλευση, μεταφορικού μέσου, εφ όσον του επιβλήθηκε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον (6) μηνών, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αφαίρεση της άδειας οδήγησης που κατέχει, για όλα ή ορισμένου τύπου μεταφορικά μέσα, ή της άδειας εκμετάλλευσης αντιστοίχως για χρονικό διάστημα από (1) μήνα ως (1) έτος.

Η αφαίρεση της άδειας οδήγησης αρχίζει μόλις η απόφαση γίνει αμετάκλητη.