Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 300, 330 και 914 ΑΚ προκύπτει ότι προϋποθέσεις της ευθύνης προς αποζημίωση είναι η υπαιτιότητα του υποχρέου, το παράνομο της πράξης ή της παράλειψης αυτού και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της πράξης ή της παράλειψης και της ζημίας που έχει επέλθει. Κατά την έννοια του άρθρου 330 ΑΚ αμέλεια υπάρχει, όταν δεν καταβάλλεται η επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, αυτή δηλαδή που πρέπει να καταβάλλεται κατά τη συναλλακτική πίστη από το δράστη στον κύκλο της αρμοδιότητάς του, είτε υπάρχει προς τούτο σαφές νομικό καθήκον, είτε όχι. Αρκεί, δηλαδή, να συμπεριφέρθηκε κατά τρόπο αντίθετο από εκείνο που επιβάλλεται από τις περιστάσεις. Στην περίπτωση αυτοκινητικού ατυχήματος μόνο η από τον οδηγό αυτοκινήτου παραβίαση διάταξης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν αρκεί για να θεμελιώσει πταίσμα του οδηγού για το ατύχημα, χωρίς τη διαπίστωση και ότι η παράβαση αυτή συνετέλεσε στο βλαπτικό εκείνο αποτέλεσμα, όπως επίσης και μόνη η τήρηση των ελαχίστων υποχρεώσεων, που επιβάλλει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας στους οδηγούς οχημάτων κατά την οδήγησή τους, δεν αίρει την υποχρέωσή τους, να συμπεριφέρονται και πέραν των ορίων τούτων, όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν για την αποτροπή ζημιογόνου γεγονότος, ή την μείωση των επιζήμιων συνεπειών.

Κατά συνέπεια, ο οδηγός που κινείται σε οποιαδήποτε οδό, υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις ενδείξεις των φωτεινών σηματοδοτών (άρθρο 6  ΚΟΚ) οι οποίες υπερισχύουν των πινακίδων σήμανσης, οι οποίες καθορίζουν την προτεραιότητα (άρθρο 26 παρ. 6 ΚΟΚ). Όταν ο φωτεινός σηματοδότης  δείχνει πράσινο σταθερό φως κυκλικής μορφής (άρθρο 6 παρ. 1α ΚΟΚ), ακόμα και αν υφίσταται στην πορεία του οχήματος πινακίδες που ορίζουν διαφορετικά, ο οδηγός δεν υποχρεούται να σταματήσει, προχωρεί κατευθείαν μπροστά, εισέρχεται στην διασταύρωση και, ή την διασχίζει, ή στρίβει προς τα δεξιά, ή αριστερά.

Όταν σε διασταύρωση δεν λειτουργούν όλοι οι φωτεινοί σηματοδότες, ο μεν έχων πράσινο σταθερό φως κυκλικής μορφής και οποιαδήποτε πινακίδα που ορίζει διαφορετικά, δύναται να εισέλθει στην διασταύρωση, προχωρώντας κατευθείαν μπροστά, ή στρίβοντας προς τα δεξιά ή αριστερά, ο δε έχων μη λειτουργούντα τον φωτεινό σηματοδότη της πορείας του (λόγω βλάβης ή άλλης αιτίας) οφείλει κατ άρθρο 26 παρ. 1 ΚΟΚ να επιδείξει την προσοχή που επιβάλλεται στο μέσο οδηγό και να ρυθμίσει την ταχύτητα του οχήματος του, ώστε να μπορεί να διακόψει την πορεία του για να διέλθουν τα οχήματα που έχουν προτεραιότητα.

Επομένως, ο έχων στην πορεία του τον μη λειτουργούντα φωτεινό σηματοδότη δεν έχει προτεραιότητα στην διασταύρωση, γιατί ο άλλος έχει πράσινο σταθερό φως κυκλικής μορφής. Κατά δε την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 26 ΚΟΚ οι πινακίδες σήμανσης, που καθορίζουν την προτεραιότητα, ισχύουν στις περιπτώσεις, που δεν υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες, ή όταν οι υπάρχοντες δεν λειτουργούν σε όλες τις ενδείξεις τους και όχι σε μία μόνο.

Σημ. Η κάθε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος εξετάζεται ειδικά και μπορεί να συντρέχουν και άλλες περιπτώσεις που διαφοροποιούν τα παραπάνω και η υπαιτιότητα, ή συνυπαιτιότητα των οδηγών, εξετάζεται διαφορετικά και η τελική δικαστική κρίση διαφέρει.