Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 300, 330 και 914 ΑΚ προκύπτει ότι προϋποθέσεις της ευθύνης προς αποζημίωση είναι η υπαιτιότητα του υποχρέου, το παράνομο της πράξης ή της παράλειψης αυτού και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της πράξης ή της παράλειψης και της ζημίας που έχει επέλθει. Κατά την έννοια του άρθρου 330 ΑΚ αμέλεια υπάρχει, όταν δεν καταβάλλεται η επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, αυτή δηλαδή που πρέπει να καταβάλλεται κατά τη συναλλακτική πίστη από το δράστη στον κύκλο της αρμοδιότητάς του, είτε υπάρχει προς τούτο σαφές νομικό καθήκον, είτε όχι. Αρκεί, δηλαδή, να συμπεριφέρθηκε κατά τρόπο αντίθετο από εκείνο που επιβάλλεται από τις περιστάσεις.

Στην περίπτωση αυτοκινητικού ατυχήματος μόνο η από τον οδηγό αυτοκινήτου παραβίαση διάταξης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν αρκεί για να θεμελιώσει πταίσμα του οδηγού για το ατύχημα, χωρίς τη διαπίστωση και ότι η παράβαση αυτή συνετέλεσε στο βλαπτικό εκείνο αποτέλεσμα, όπως επίσης και μόνη η τήρηση των ελαχίστων υποχρεώσεων, που επιβάλλει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας στους οδηγούς οχημάτων κατά την οδήγησή τους, δεν αίρει την υποχρέωσή τους, να συμπεριφέρονται και πέραν των ορίων τούτων, όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν για την αποτροπή ζημιογόνου γεγονότος, ή την μείωση των επιζήμιων συνεπειών.

Κατά συνέπεια, ο οδηγός που κινείται σε οποιαδήποτε οδό, υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις ενδείξεις των φωτεινών σηματοδοτών (άρθρο 6  ΚΟΚ) οι οποίες υπερισχύουν των πινακίδων σήμανσης, οι οποίες καθορίζουν την προτεραιότητα (άρθρο 26 παρ. 6 ΚΟΚ).

Όταν ο φωτεινός σηματοδότης δείχνει κίτρινο σταθερό φως κυκλικής μορφής (άρθρο 6 παρ. 1γ ΚΟΚ), ο οδηγός υποχρεούται να σταματήσει, όπως και προ ερυθρού φωτός, εκτός αν βρίσκεται τόσο κοντά στον σηματοδότη, ώστε να μην μπορεί να κάμει αυτό ασφαλώς.

Όταν σε διασταύρωση δεν λειτουργούν όλοι οι φωτεινοί σηματοδότες, ο έχων κίτρινο σταθερό φως κυκλικής μορφής και οποιαδήποτε πινακίδα που ορίζει διαφορετικά, υποχρεούται να σταματήσει όπως και προ ερυθρού φωτός, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο δε έχων μη λειτουργούντα τον φωτεινό σηματοδότη της πορείας του (λόγω βλάβης ή άλλης αιτίας) δύναται να εισέλθει στην διασταύρωση και διασχίσει αυτή, ή στρίψει δεξιά, ή αριστερά.

Επομένως, ο έχων στην πορεία του τον μη λειτουργούντα φωτεινό σηματοδότη έχει προτεραιότητα στην διασταύρωση, γιατί ο άλλος έχει κίτρινο σταθερό φως κυκλικής μορφής, γιατί κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 26 ΚΟΚ οι πινακίδες σήμανσης, που καθορίζουν την προτεραιότητα, ισχύουν στις περιπτώσεις, που δεν υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες, ή όταν οι υπάρχοντες δεν λειτουργούν σε όλες τις ενδείξεις τους και όχι σε μία μόνο.

Σημ. Η κάθε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος εξετάζεται ειδικά και μπορεί να συντρέχουν και άλλες περιπτώσεις που διαφοροποιούν τα παραπάνω και η υπαιτιότητα, ή συνυπαιτιότητα των οδηγών, εξετάζεται διαφορετικά και η τελική δικαστική κρίση διαφέρει.