Σε όλες τις περιπτώσεις ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου το ζημιωθέν πρόσωπο έχει ιδίαν αξίωση κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου. Το Επικουρικό Κεφάλαιο με την καταβολή της αποζημίωσης υποκαθίσταται σε όλα τα εξ αιτίας του ατυχήματος δικαιώματα του ζημιωθέντος, έναντι του υπόχρεου προς αποζημίωση, ή του ασφαλιστή, πλην της περίπτωσης της πτώχευσης ασφαλιστή, κατά την οποία δεν υποκαθίσταται στα εν λόγω δικαιώματα.

Η ανωτέρω υποκατάσταση έχει την έννοια της εκ του νόμου μεταβίβασης της απαίτησης αποζημίωσης στο Ε.Κ. Η μεταβίβαση αυτή, συνοδεύεται με όλα τα κατά το χρόνο της μεταβίβασης πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της απαίτησης που μεταβιβάζεται. Ο υπόχρεος προς αποζημίωση δικαιούται να αντιτάξει κατά του Ε.Κ. τις εντάσεις που θα μπορούσε να προβάλει αν ενήγετο όχι από το Ε.Κ αλλά από τον παθόντα. Ο υπόχρεος προς αποζημίωση, όταν ενάγεται βάσει του μηχανισμού της υποκατάστασης από το Ε.Κ. αναγωγικά δικαιούται να προβάλλει κατ' αυτού, μεταξύ άλλων την ένσταση της παραγραφής της αξίωσης του άρθρου 10 παρ. 2 π.δ 237/1986, ως και ενστάσεις συντρέχοντος πταίσματος από την ΑΚ 300 του ίδιου του Ε.Κ, ως αναγωγικά ενάγοντος.

Όταν το Ε.Κ, εναχθέν ήδη αναγωγικά από τον ασφαλιστή του ευθυνομένου εις ολόκληρον συναιτίου μετ εκείνου του οποίου την ευθύνη καλύπτει το Ε.Κ, παραλείψει να προβάλλει κατά του ίδιου ασφαλιστή την από τον ασφαλιστή υπαίτιο παράλειψη προβολής κατά του παθόντος της ένστασης της παραγραφής του άρθρου 10 παρ. 2 πδ 237/1986, το δε Ε.Κ στην συνέχεια στρέφεται αναγωγικά κατά του συνυποχρέου σε αποζημίωση, η προβολή της ένστασης παραγραφής από τον εναγόμενο του Ε.Κ, συνυπόχρεο σε αποζημίωση, δυνατόν, κατά τους ορισμούς του νόμου περί παραγραφής των αξιώσεων, να οδηγήσει σε πλήρη απαλλαγή αυτού (του εναγομένου από το ΕΚ αναγωγικά συνυποχρέου) έναντι του Ε.Κ (ΑΠ 64/2011).