Σύμφωνα με το άρθρο 8 πδ. 237/1986, ως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 ν. 3557/2007 και η παρ. 2 αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 ν. 3746/2009, α) αν μεταβιβαστεί η κυριότητα του αυτοκινήτου οχήματος αιτία θανάτου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κληρονομούμενου από την ασφάλιση, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον κληρονόμο, εκτός αν αυτός ειδοποιήσει εγγράφως τον ασφαλιστή για την μη αποδοχή τους εντός τριάντα ημερών από τη γνώση της επαγωγής της κληρονομίας και του λόγου της, β) Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα, ή, η κατοχή, αυτοκινήτου οχήματος με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η ασφαλιστική σύμβαση λύνεται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση τριάντα ημερών από την ημερομηνία της μεταβίβασης. Ή λύση της σύμβασης ισχύει έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται εκ μέρους του ασφαλιστή οποιαδήποτε ενέργεια. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλιστής υποχρεούται σε επιστροφή των τυχόν μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων, γ) Αν, μετά τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου οχήματος, συναφθεί νέα ασφαλιστική σύμβαση για το ίδιο αυτοκίνητο όχημα, η υφιστάμενη ασφαλιστική σχέση παύει να ισχύει και μόνος υπεύθυνος έναντι των ζημιωθέντων τρίτων είναι ο τελευταίος ασφαλιστής.