Κατά την διάταξη του άρθρου 254 ΚΠολΔ, που εφαρμόζεται και στην διαδικασία των διαφορών για ζημίες από αυτοκίνητα, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, η οποία έχει κηρυχθεί περατωμένη, όταν κατά την μελέτη της υπόθεσης, ή την διάσκεψη, παρουσιάζονται κενά, ή αμφίβολα σημεία, που χρειάζονται συμπλήρωση, ή επεξήγηση, με απόφαση που μνημονεύει απαραιτήτως τα ειδικά θέματα που αποτελούν αντικείμενο της επαναλαμβανόμενης συζήτησης, η οποία θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης.

Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, η εξουσία του δικαστηρίου να διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης δεν υπόκειται σε περιορισμούς και επομένως το δικαστήριο έχει την εξουσία να διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης και προς προσκομιδή αναγκαίων αποδεικτικών μέσων (ΕφΘεσ 1043/1994).