Παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Από την διάταξη του άρθρου 923 παρ. 1 ΑΚ, που ορίζει ότι «όποιος έχει την εποπτεία ανηλίκου ή ενηλίκου, ο οποίος τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, ευθύνεται για τη ζημία που τα πρόσωπα αυτά προξενούν παράνομα σε τρίτον, εκτός αν αποδείξει ότι άσκησε την προσήκουσα εποπτεία ή ότι η ζημία δεν μπορούσε να αποτραπεί» και έχει σκοπό την προστασία του ζημιούμενου τρίτου από παράνομη πράξη ανηλίκου, ο οποίος δεν είναι ικανός προς καταλογισμό, προκύπτει ότι τεκμαίρεται η συνδρομή στο πρόσωπο του έχοντος την εποπτεία του ανηλίκου η υπαίτια παραμέληση της εποπτείας αυτού και η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ αυτής και της παράνομης συμπεριφοράς του εποπτευομένου και της εντεύθεν ζημίας του τρίτου. Η τυχόν μη ανατροπή των τεκμηρίων αυτών συνεπάγεται την ευθύνη του έχοντος την εποπτεία του ανηλίκου να αποκαταστήσει τη ζημία του τρίτου (Γεωργιάδης: Στον αστικό Κώδικα Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, τόμος IV, ειδικό ενοχικό, υπ άρθ. 923, αριθμός 7, σελ. 758-Καυκά: ΕνοχΔ, τόμος Β΄, έκδοση 1975, υπ άρθ. 923 § 4, σελ. 837 - ΕΑ 4310/1997 ΕλΔ 41.143 - ΕΘεσ 3519/1990 Αρμεν. ΜΕ 543).

Υπόχρεοι εποπτείας ανηλίκου από το νόμο είναι οι γονείς αυτού στα πλαίσια άσκησης της γονικής μέριμνας (άρθρα 1510, 1513, 1514, 1515 ΑΚ), οι οποίοι ευθύνονται σε ολόκληρο στην περίπτωση που ασκούν την γονική μέριμνα από κοινού (Γεωργιάδης, αριθμός 11, σελ. 759 - ΕΑ 4310/1997). Κατά συνέπεια σε βάρος του εποπτεύοντος γονέα γεννιέται ευθύνη αυτού για την αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας που ο εποπτευόμενος προξενεί σε τρίτο.

Εκτός, όμως, από την άνω ευθύνη γεννιέται σε βάρος του ιδίου του εποπτεύοντος και υποχρέωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του τρίτου βάσει της διατάξεως του άρθρου 932 του ΑΚ.

Κατά συνέπεια σε περίπτωση τραυματισμού ανηλίκου κάτω των 10 ετών, που δεν έχει ικανότητα καταλογισμού (ΑΚ 916), λαμβάνεται υπόψη το συντρέχον πταίσμα του δικαιούχου της χρηματικής ικανοποίησης γονέα του, ο οποίος δεν άσκησε επαρκώς το καθήκον εποπτείας στο τραυματισθέν ανήλικο παιδί του (ΑΚ 923). Το συντρέχον πταίσμα του πατέρα ή της μητέρας λαμβάνεται υπόψη και προς μείωση της χρηματικής ικανοποίησης και των λοιπών δικαιούχων, όπως είναι τα αδέλφια, ο παππούς και η γιαγιά, γιατί το συντρέχον πταίσμα του εποπτεύοντος γονέα επιβάλλεται να καταλογισθεί και να ληφθεί υπόψη για τη χρηματική ικανοποίηση των λοιπών μελών της οικογένειας για λόγους ενιαίας κατά βάση αντιμετώπισης όλων των μελών της οικογένειας του τραυματισθέντος ή θανατωθέντος από το ίδιο βιοτικό συμβάν και λήψεως υπόψη των εν λόγω συμφερόντων του υπόχρεου σε αποζημίωση τρίτου.