Πρόσθετη (μεταγενέστερη) αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης.

Η χρηματική αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης του άρθρου 932 εδ. ΑΚ, έστω και αν πηγάζει από αδικοπραξία της οποίας οι συνέπειες αναφέρονται στο μέλλον, κατά κανόνα επιδικάζεται σε κεφάλαιο εφ άπαξ. Μεταγενέστερες δυσμενείς συνέπειες της αδικοπραξίας που σχετίζεται με βλάβη του σώματος ή της υγείας, οι οποίες δεν ήταν προβλεπτές και δεν ελήφθησαν υπ όψιν σε προηγούμενη δικαστική απόφαση, μπορούν να δικαιολογήσουν περαιτέρω πρόσθετη χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη, έστω και αν στην προηγούμενη δικαστική απόφαση δεν γίνεται λόγος για πρόκληση νέων βλαβών στο μέλλον. Αυτό συμβαίνει όταν μεταγενέστερα σημειώνεται απρόβλεπτη και ασυνήθης επιδείνωση της υγείας του παθόντος, η οποία μπορεί να καταστήσει αναγκαία νέα χειρουργική επέμβαση, ή άλλου είδους ιατρική αντιμετώπιση πέραν αυτής που χρειάστηκε προγενέστερα. Προϋπόθεση, όμως, γι' αυτό είναι ότι οι συνέπειες της αδικοπραξίας και της ηθικής βλάβης εκδηλώθηκαν μεταγενέστερα και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από το δικαστήριο το οποίο επιδίκασε την προηγούμενη χρηματική ικανοποίηση (ΕφΑθ 490/2010). Δεν δικαιολογεί την αξίωση για καταβολή χρηματικής αποζημιώσεως λόγω πρόσθετης ηθικής βλάβης κάθε απόκλιση από την άμεσα αναμενόμενη εξέλιξη των συνεπειών της αδικοπραξίας, δηλαδή, λόγου χάριν, δεν αρκεί μια ανανεωθείσα, βάσει των συνεπειών του τραυματισμού, ασθένεια, ακόμη και αν με αυτό τον τρόπο επέρχεται χειροτέρευση των συνεπειών τούτων, αλλά σημασία έχουν μόνο οι μεταγενέστερες συνέπειες και περιπλοκές τις οποίες το δικαστήριο, κατά το χρόνο εκδόσεως της προηγούμενης απόφασης του, δεν έλαβε υπόψη του, γιατί η επέλευσή τους δεν έπρεπε, ή δεν έπρεπε σοβαρά, να αναμένεται.

Κατά πόσο κατά την επιδίκαση της χρηματικής ικανοποιήσεως το δικαστήριο έλαβε υπ όψιν του την μελλοντική δυσμενή εξέλιξη αποτελεί ζήτημα που διαπιστώνεται με την ερμηνεία της προηγούμενης αποφάσεώς του (ΕφΑθ 490/2010, ΕφΑθ 4480/2007, ΕφΑθ 3276/2002). Δεν συντρέχει επιδείνωση της υγείας του θύματος όταν είναι προβλεπτή και συνήθης η ανάγκη ενέργειας νέας εγχειρήσεως (ΑΠ 426/2000, ΕφΑθ 3276/2002, ΕφΑθ 7802/20000).