Σύμφωνα με τον νόμο 3651/2008, το όχημα που υπέστη βλάβη σε αυτοκινητόδρομο, ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, πρέπει να ρυμουλκείται, ή να φορτώνεται, αμέσως από τις επιχειρήσεις οδικής βοήθειας και να μεταφέρεται στον πλησιέστερο χώρο στάθμευσης (πάρκινγκ) της οδού, ή στους σταθμούς παραμονής και μεταφόρτωσης, ή σε χώρους εκτός της οδού, όπου δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία και στους οποίους είναι δυνατή η περαιτέρω διάγνωση της βλάβης και η πιθανή αποκατάσταση της. Απαγορεύεται η προσπάθεια διάγνωσης, ή αποκατάστασης της βλάβης, με εξαίρεση την αντικατάσταση τροχού με τον βοηθητικό τροχό του οχήματος (ρεζέρβα), ή την πλήρωση με καύσιμα, όταν η αιτία ακινητοποίησης του οχήματος οφείλεται σε έλλειψη καυσίμων.

Πρέπει να λαμβάνονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων, α) Να τοποθετείται το προειδοποιητικό τρίγωνο ασφαλείας, ή άλλα σήματα, που διαθέτει η επιχείρηση οδικής βοήθειας, β) Το όχημα οδικής βοήθειας να έχει συνεχώς τους φάρους αναμμένους, γ) Το όχημα οδικής βοήθειας να τοποθετείται όπισθεν του ακινητοποιηθέντος οχήματος, εκτός από την περίπτωση που πραγματοποιείται η διαδικασία της ρυμούλκησης, ή της φόρτωσης. Εάν το συμβάν είναι σε σημείο της οδού που δημιουργεί ιδιαίτερους κινδύνους, ειδοποιείται η Τροχαία της περιοχής.

Στις επιχειρήσεις γερανών δημόσιας χρήσεως, απαγορεύεται η διάγνωση, ή η επισκευή, οποιασδήποτε βλάβης, εξ αιτίας της οποίας ακινητοποιήθηκε το όχημα. Επιτρέπεται μόνο η ανέλκυση, η ρυμούλκηση ή η μεταφορά του.

Η Τροχαία έχει πάντα την δυνατότητα και την υποχρέωση να αναθέτει την μεταφορά του οχήματος σε γερανούς δημόσιας χρήσεως.

Όταν το όχημα μεταφερθεί στον τόπο επιθυμίας του δικαιούχου, παύει η υποχρέωση της επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων προς τον δικαιούχο για το συγκεκριμένο περιστατικό. Εάν ο δικαιούχος ζητήσει νέα μεταφορά, δεν θεωρείται παροχή οδικής βοήθειας και η μεταφορά αυτή του οχήματος πραγματοποιείται μόνο από επιχείρηση γερανών δημόσιας χρήσεως.