Σε περίπτωση επέλευσης ζημίας / ασφαλισμένος / λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται

α. Να ειδοποιήσει εγγράφως την εταιρία, ή τον πλησιέστερο εκπρόσωπό της, μέσα σε (8) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του το ζημιογόνο γεγονός.

β. Να μην προβαίνει σε ομολογίες ευθύνης.

γ. Να μην προβεί σε οποιαδήποτε μορφής ενέργεια, που σημαίνει αποδοχή, απόκρουση, αναγνώριση, συμβιβασμό, ή διακανονισμό, του καλυπτόμενου κινδύνου, χωρίς την γραπτή συναίνεση της εταιρίας.

δ. Η εταιρία δικαιούται να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της στο όνομα του λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένου την απόκρουση, το διακανονισμό απαίτησης, ή να επιδιώξει στο όνομα του, αλλά για δικό της όφελος, την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας, ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τον ειδοποιήσει σχετικά.

ε. Ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία, ή ειδική βοήθεια, που η εταιρία θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει από αυτόν.

στ. Ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος οφείλει να παρέχει στην εταιρεία ειδική πληρεξουσιότητα να τον αντιπροσωπεύει ενώπιον πάσης αρχής ή δικαστηρίων.

ζ. Η υπαίτια παράβαση από τον λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένο των ως άνω υποχρεώσεών του, παρέχει στην εταιρία το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημίας που θα υποστεί από τον λόγο αυτό.

η. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων ο λήπτης της ασφάλισης (ή ο ασφαλισμένος) μπορεί να υποχρεωθεί, με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου, να καταβάλει στην εταιρία αποζημίωση μέχρι του ποσού των 2.000 ευρώ.