ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ

Σε περίπτωση ολικής κλοπής αποζημιώνεται η αναγραφόμενη αξία του οχήματος στο συμβόλαιο με ανώτατο όριο την τρέχουσα εμπορική αξία του κατά την ημερομηνία της κλοπής.

Ολική κλοπή θεωρείται η μη ανεύρεση του οχήματος εντός 90 ημερών  από την ημερομηνία κλοπής.

Ολική κλοπή θεωρείται η ανεύρεση του οχήματος πριν από την παρέλευση των 90 ημερών από την ημερομηνία κλοπής, σε φυσική ή νομική κατάσταση τέτοια, που να μην είναι δυνατή η απόδοσή του στον ασφαλισμένο (ολοκληρωτική καταστροφή).

Απαιτείται άμεση δήλωση της κλοπής στις Αστυνομικές Αρχές, ή υποβολή μήνυσης.

Η ασφαλιστική εταιρεία βρίσκεται σε αμέλεια, όταν δεν προβεί, μετά το συμβάν της κλοπής, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή του οχήματος από το όνομα του  ασφαλισμένου.

ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ

Μερική κλοπή οχήματος νοείται η κλοπή εξαρτημάτων του οχήματος που κρίνονται απαραίτητα για την κίνηση και λειτουργία του.

Σε περίπτωση κλοπής εξαρτημάτων του ασφαλισμένου οχήματος  καταβάλλεται αποζημίωση μέχρι την τρέχουσα εμπορική τους αξία.

Η κλοπή συστημάτων ήχου - εικόνας και συσκευών τηλεπικοινωνίας, η συνολική καταβαλλόμενη αξία δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ, εκτός εάν αφορά σε συστήματα εργοστασιακού εξοπλισμού, οπότε αποζημιώνονται μέχρι την τρέχουσα εμπορική τους αξία.

Σε περίπτωση ζημιών που θα προκληθούν στο όχημα κατά την προσπάθεια αφαίρεσης εξαρτημάτων του, καταβάλλεται αποζημίωση με ανώτατο ποσό την τρέχουσα εμπορική τους αξία.