Με τη μικτή ασφάλιση (ή ασφάλιση ιδίων ζημιών) καλύπτονται οι ίδιες ζημίες του ασφαλισμένου αυτοκινήτου που προκαλούνται αποκλειστικά και μόνο από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, κατάπτωση και ανατροπή του.

Η αποζημίωση καλύπτει το ποσό που υπερβαίνει την συμφωνηθείσα απαλλαγή.

Η κάλυψη της μικτής ασφάλειας δίδεται κατόπιν προασφαλιστικού ελέγχου από πραγματογνώμονα της ασφαλιστικής. H αξία του αυτοκινήτου πρέπει να είναι ίση, ή μεγαλύτερη, από ένα ελάχιστο ποσό που ορίζει η ασφαλιστική  εταιρεία. Ποτέ όμως μεγαλύτερη της τρέχουσας εμπορικής του αξίας. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται με την τρέχουσα εμπορική αξία του αυτοκινήτου..

Δεν καλύπτονται και αποκλείονται από την ασφάλιση, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη τους με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο, οι ζημίες που προξενούνται, ή οφείλονται, ή προέρχονται από τις παρακάτω αιτίες, ανεξάρτητα αν αυτές οι αιτίες έχουν συντελέσει στην επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, υπό την προϋπόθεση ότι προσδιορίζονται ρητά στο ασφαλιστήριο

α) Από πρόθεση, ή βαριά αμέλεια του λήπτη της ασφάλισης, ή του ασφαλισμένου, ή των προστηθέντων από αυτούς προσώπων στην οδήγηση του οχήματος, του δικαιούχου του ασφαλίσματος, των προσώπων που συνοικούν μαζί τους, του νομίμου αντιπροσώπου, των εκπροσώπων ή τρίτων στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελματικά η φύλαξη του ασφαλισμένου οχήματος.

β) Από τη συμμετοχή του ασφαλιζόμενου οχήματος σε επιδείξεις, ή εορταστικές παρελάσεις, ή σε επίσημους ή μη αγώνες, ή σε σχετικές δοκιμαστικές διαδρομές (προπονήσεις).

γ) Από τρομοκρατικές ενέργειες, οχλαγωγίες, διαδηλώσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, επιδρομή, εχθροπραξία ή πολεμική επιχείρηση, εμφυλίου πολέμου, στάσεις, πραξικοπήματα, επαναστάσεις, επιτάξεις. 

δ) Από μεταφερόμενο φορτίο (σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από την άδεια κυκλοφορίας)

ε) με κίνηση του οχήματος χωρίς οδηγό

στ) Με οδηγό που οδηγεί υπό την επήρεια μέθης