1) Σύμφωνα με το άρθρο 20 ΚΟΚ, ως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 ν. 4784/2021, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των αυτοκινήτων οχημάτων,

α) μέσα στις κατοικημένες περιοχές, ορίζεται σε 50 χιλιόμετρα την ώρα, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική σήμανση.

β) εκτός κατοικημένων περιοχών το ανώτατο επιτρεπόμενο όρια ταχύτητας, για τις διάφορες κατηγορίες αυτοκίνητων οχημάτων έχει ως εξής.

    Κατηγορία οχήματος          

Aυτοκινητόδρομοι

Οδοί ταχείας κυκλοφορίας

Άλλο οδικό δίκτυο

1) Επιβατηγά

130 Km/h

110 Km/h

90 Km/h

2) Επιβατηγά με ελαφρό ρυμουλκούμενο                              

100 Km/h

90 Km/h

80 Km/h

3) Επιβατηγά με ρυμουλκούμενο                        

90 Km/h

80 Km/h

80 Km/h

4) Μοτοσικλέτες πάνω από 125 κ.ε

130 Km/h

110 Km/h

90 Km/h

5) Μοτοσυκλέτες μέχρι 125 κ.ε.      

80 Km/h

80 Km/h

70 Km/h

6) Μοτοσυκλέτες με καλάθι

70 Km/h

70 Km/h

60 Km/h

7) Λεωφορεία 

100 Km/h

90 Km/h

80 Km/h

8) Λεωφορεία με ελαφρό ρυμουλκούμενο

80 Km/h

80 Km/h

80 Km/h

9) Αρθρωτά λεωφορεία       

70 Km/h

70 Km/h

70 Km/h

10) Διώροφα λεωφορεία

80 Km/h

80 Km/h

70 Km/h

11) Λεωφορεία μεταφοράς μαθητών 

80 Km/h

80 Km/h

60 Km/h

12) Φορτηγά αυτοκίνητα βάρους μέχρι 3.500 χλγ    

100 Km/h

90 Km/h

80 Km/h

13) Φορτηγά αυτοκίνητα βάρους μέχρι 3.500 χλγ. με ελαφρό ρυμουλκούμενο            

85 Km/h

85 Km/h

80 Km/h

14) Φορτηγά βάρους μέχρι 3.500 χλγ με ρυμουλκούμενο

80 Km/h

80 Km/h

70 Km/h

15) Φορτηγά βάρους μεγαλύτερου των 3.500 χλγ.                    

85 Km/h

80 Km/h

80 Km/h

16) Φορτηγά αυτοκίνητα βάρους μεγαλύτερου των 3.500 χλγ. με ελαφρό ρυμουλκούμενο ή ρυμουλκούμενο             

80 Km/h

70 Km/h

70 Km/h

17) Συνδυασμός φορτηγών 

80 Km/h

70 Km/h

70 Km/h

 

 

 

 

2) Τα όρια ταχύτητας, εκτός των ανωτάτων επιτρεπόμενων ορίων, μεταβάλλονται και τίθενται σε ισχύ από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων στις ανωτέρω οδούς.

3) Σε αυτόν που υπερβαίνει το ανώτατο όριο ταχύτητας έως 20 χλμ./ώρα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40) ευρώ.

4) Για υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας πάνω από 20 χλμ./ώρα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατό (100) ευρώ.

5) Για υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας πάνω από 30 χλμ./ώρα, καθώς και για κίνηση οχημάτων στους αυτοκινητόδρομους με ταχύτητα πάνω από 150 χλμ./ώρα, στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας με ταχύτητα πάνω από 130 χλμ./ώρα και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο με ταχύτητα πάνω από 120 χλμ./ώρα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ και επί τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης, από αυτόν που βεβαιώνει την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 ΚΟΚ.

6) Σε αυτόν που οδηγεί με ταχύτητα κατώτερη του ελάχιστου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80) ευρώ.

7) Αυτός που οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα με εξοπλισμό εντοπισμού συσκευών μέτρησης ταχύτητας χωρίς να διαθέτει για τον εξοπλισμό αυτόν την κατά νόμον άδεια, καθώς και όποιος οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα με εξοπλισμό παρεμπόδισης συσκευών μέτρησης ταχύτητας, τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, με αφαίρεση επιτόπου της άδειας ικανότητας οδηγού για τριάντα (30) ημέρες και επιτόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για εξήντα (60) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 ΚΟΚ.