Σύμφωνα με τον ν. 4784/2021, τα ηλεκτρικά πατίνια (e-scooters), τα ηλεκτρικά τροχοπέδιλα (e-rollers), οι ηλεκτρικές τροχοσανίδες (e-skateboards), τα αυτοεξισορροπούμενα μονόκυκλα ή δίκυκλα (hoverboards, segways) και τα ηλεκτροκίνητα αμαξίδια ατόμων με αναπηρία (scooters, handbikes ατόμων με αναπηρία) κατηγοριοποιούνται ως ελαφριά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (Ε.Π.Η.Ο).

Α. Κατηγορίες ΕΠΗΟ

Ως μέγιστη ταχύτητα των ΕΠΗΟ, ορίζονται τα 25 χλμ./ώρα.

Σε οδούς με όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ./ώρα απαγορεύεται η κυκλοφορία των ΕΠΗΟ.

α) Αν η μέγιστη ταχύτητά τους είναι έως 6 χλμ./ώρα, οι οδηγοί θεωρούνται και κυκλοφορούν ως πεζοί. Η χρήση τους επιτρέπεται σε άτομα άνω των 12 ετών.

β) Αν η μέγιστη ταχύτητά τους είναι από 6 έως και 25 χλμ./ώρα, οι οδηγοί θεωρούνται και κυκλοφορούν ως ποδήλατα. Η χρήση τους επιτρέπεται σε άτομα άνω των 15 ετών

Σημείωση

Σε κάθε περίπτωση, οι οδηγοί των ΕΠΗΟ υποχρεούνται να έχουν μαζί τους οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου.

Β. Εξοπλισμός

Η χρήση κράνους από τον οδηγό είναι υποχρεωτική. Τα ΕΠΗΟ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ένα κουδούνι, ένα λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και ένα ερυθρό αντανακλαστικό φως πίσω.

Κατά τη νύκτα, είναι υποχρεωτική η χρήση αντανακλαστικού ρουχισμού (π.χ. γιλέκο, περιβραχιόνιο κλπ.).

Σημείωση

Για τα άτομα με αναπηρία η χρήση κράνους δεν είναι υποχρεωτική και δεν επιβάλλεται ο εφοδιασμός του Ε.Π.Η.Ο. με ένα λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και ένα ερυθρό αντανακλαστικό φως πίσω, εφ όσον δεν κυκλοφορούν την νύκτα.

Γ. Γενικοί κανόνες

α) Οι οδηγοί των ΕΠΗΟ με μεγίστη ταχύτητα από 6 έως και 25 χλμ./ώρα υποχρεούνται, να κυκλοφορούν σε ποδηλατόδρομους, όπου υπάρχουν. Διαφορετικά, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το δεξί άκρο του οδοστρώματος.

β) Οι οδηγοί απαγορεύεται να χρησιμοποιούν εν κινήσει ακουστικά ή κινητό τηλέφωνο. Συσκευές ήχου ή κινητά τηλέφωνα επιτρέπονται μόνο εάν είναι τοποθετημένα σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση.

γ) Απαγορεύεται να μεταφέρουν επιπλέον επιβάτες στα οχήματά τους. Η χρήση είναι αυστηρά προσωπική.

δ) Απαγορεύεται να κινούνται παράλληλα ανά δύο ή περισσότεροι.

ε) Οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να κρατούν με τα δύο τους χέρια το τιμόνι, εφ’ όσον υπάρχει, εκτός από όταν δίνουν σήμα πριν την αλλαγή κατεύθυνσης.

στ) Σε χώρους που κυκλοφορούν πεζοί, οι οδηγοί των ΕΠΗΟ υποχρεούνται να κινούνται με ταχύτητα ανάλογη των πεζών και να τους παραχωρούν προτεραιότητα.

ζ) Όταν δημιουργείται εμπόδιο ή κίνδυνος, οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να οδηγούν τα ηλεκτρικά οχήματα βαδίζοντας.

Δ. Στάση και η στάθμευση

Η στάση και στάθμευση των ΕΠΗΟ, που κινούνται εντός κατοικημένων περιοχών, λιμένων και χερσαίων ζωνών λιμένων απαγορεύονται

α) επάνω σε διαβάσεις πεζών ή ποδηλατιστών και σε απόσταση μικρότερη από πέντε (5) μέτρα από αυτές,

β) σε απόσταση μικρότερη από δώδεκα (12) μέτρα από στάσεις αστικών, υπεραστικών, ηλεκτροκίνητων λεωφορείων και τροχιοδρομικών οχημάτων,

γ) σε εισόδους και εξόδους κόμβων και σε απόσταση μικρότερη από δέκα (10) μέτρα από τη νοητή προέκταση της πλησιέστερης οριογραμμής του κάθετου οδοστρώματος,

δ) σε σιδηροδρομικές ή τροχιοδρομικές γραμμές ή πολύ πλησίον αυτών, ώστε να παρεμποδίζεται η κίνηση των σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών οχημάτων,

ε) πάνω και κάτω από τις γέφυρες, εκτός αν υπάρχουν χώροι για στάθμευση ειδικά προορισμένοι,

στ) πάνω στις νησίδες ασφαλείας ως και στις διαχωριστικές νησίδες,

ζ) στους αυτοκινητοδρόμους και τις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, εκτός των χώρων στάθμευσης που καθορίζονται με σήμανση,

η) σε λωρίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης,

θ) σε σήραγγες που υποδεικνύονται από ειδικές πινακίδες, εκτός από τους χώρους που υποδεικνύονται ειδικά για αυτόν τον σκοπό,

ι) σε θέση όπου βρίσκεται κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) διάβασης ατόμων με αναπηρία ή οδηγός τυφλών και σε απόσταση μικρότερη από 0,50μ. εκατέρωθεν αυτών,

ια) σε ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία,

ιβ) σε χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με αναπηρία,

ιγ) σε απόσταση μικρότερη από επτά (7) μέτρα πριν και μετά τις ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις,

ιδ) σε θέση από την οποία παρεμποδίζεται όχημα που σταθμεύει κανονικά να εξέλθει από τον χώρο όπου έχει σταθμεύσει,

ιε) αν το ελεύθερο μέρος της οδού που απομένει είναι ανεπαρκές για την κυκλοφορία των οχημάτων,

ιστ) προ της εισόδου και εξόδου που προορίζεται για τη διακίνηση ασθενών προς και από νοσοκομεία, κλινικές και σταθμούς πρώτων βοηθειών γενικά,

ιζ) αν εμποδίζει τη χρήση χώρων στάθμευσης που σημαίνονται κατάλληλα,

ιη) σε ειδικούς χώρους στάθμευσης επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (TAXI),

ιθ) στις εισόδους και εξόδους των πεζόδρομων,

κ) σε ειδικούς χώρους στάθμευσης και αφετηρίες υπεραστικών λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων και τουριστικών λεωφορείων ανοιχτού τύπου,

κα) σε χώρους λιμένων και χερσαίας ζώνης λιμένων που χρησιμοποιούνται για την επιβίβαση/αποβίβαση ατόμων και τη φορτοεκφόρτωση σε πλοία και σκάφη.

Ε. Κυρώσεις

α) Ο οδηγός ΕΠΗΟ, που καταλαμβάνεται επ' αυτοφώρω, να παραβαίνει τις παραπάνω απαγορεύσεις για την στάση και η στάθμευση τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40) ευρώ, πλην των περ. ι' έως και ιβ' για την παράβαση των οποίων τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

β) Όποιος οδηγός ΕΠΗΟ παραβαίνει τις λοιπές διατάξεις του άρθρου 34 Κοκ για την στάση και στάθμευση τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο είκοσι (20) ευρώ.