Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 1 ν. 3900/2010, όλες οι απαιτήσεις αποζημιώσεως οποιασδήποτε μορφής, για ζημιές που έχουν προκληθεί από αυτοκίνητα του Δημοσίου, εισάγονται προς εκδίκαση στα πολιτικά δικαστήρια (ΑΠ 665/2016, ΑΠ 1135/2018).