Α. Ανασφάλιστο θεωρείται το αυτοκίνητο όχημα, α) όταν δεν έχει συναφθεί γι' αυτό σύμβαση ασφάλισης, β) όταν αυτή έληξε και δεν ανανεώθηκε, και γ) όταν λύθηκε, ή ακυρώθηκε, είτε μονομερώς με καταγγελία του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου, ή του ασφαλιστή, είτε με κοινή συμφωνία τους (ΟλΑΠ 3/2005, ΑΠ 625/2019).

Β. Η καταγγελία από τον λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλισμένο, γίνεται οποτεδήποτε, με επιστολή που αποστέλλεται, είτε με μορφή τηλεομοιοτυπίας, είτε ηλεκτρονικά, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφει η ασφαλιστική επιχείρηση στην επίσημη ιστοσελίδα της και στα κάθε είδους έντυπά της. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας ως προς τα συμβαλλόμενα μέρη επέρχονται άμεσα από την ημερομηνία περιέλευσης αυτής στην ασφαλιστική επιχείρηση (άρθρο 11Α του πδ. 237/1986).

Γ. Η καταγγελία από την ασφαλιστική εταιρεία γίνεται μόνο για παράβαση ουσιώδους όρου αυτής από τον λήπτη της ασφάλισης, ή/και τον ασφαλισμένο,  με επιστολή, που αποστέλλεται στην διεύθυνση της κατοικίας, ή διαμονής, του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου, όπου τους γνωστοποιείται, ότι η μη συμμόρφωσή τους με τον παραβιασθέντα ουσιώδη όρο εντός (30) ημερών από την επίδοση της καταγγελίας, επιφέρει την λύση της ασφαλιστικής σύμβασης (άρθρο 11Α του πδ. 237/1986).

Δ. Σε κάθε περίπτωση πρόωρης λήξης της ισχύος της σύμβασης ασφάλισης, η ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει σχετικά το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου.

Ε. Η λήξη, η λύση,  ή η ακύρωση της ασφαλιστικής σύμβασης, μπορεί να αντιταχθεί κατά του τρίτου που ζημιώθηκε, μόνο αφού το ατύχημα συνέβη δεκαέξι ημέρες μετά την γνωστοποίηση εκ μέρους του ασφαλιστή της λήξης, της λύσης, ή της ακύρωσης της ασφαλιστικής σύμβασης, (άρθρο 11 πδ. 237/1986). Μετά την πάροδο του δεκαεξημέρου και εφ όσον ο κύριος ή κάτοχος του ασφαλισθέντος αυτοκινήτου δεν έχει καλύψει με άλλη ασφαλιστική σύμβαση την έναντι τρίτων αστική ευθύνη, η υποχρέωση αποζημιώσεως του ζημιωθέντος τρίτου βαρύνει το Επικουρικό Κεφάλαιο (ΑΠ 499/2020).

ΣΤ. Ειδικά για την περίπτωση καταγγελίας από την ασφαλιστική εταιρεία για παράβαση ουσιώδους όρου αυτής από τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο, η ενημέρωση του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από την 30ή ημέρα από την αποστολή της επιστολής ακύρωσης της ασφαλιστικής σύμβασης στον λήπτη της ασφάλισης, ή στον ασφαλισμένο. Στην περίπτωση αυτή, η ακύρωση της ασφαλιστικής σύμβασης μπορεί να αντιταχθεί κατά του τρίτου που ζημιώθηκε, μόνο αφού το ατύχημα συνέβη  (46) ημέρες ( 30 +16) μετά την αποστολή της  επιστολής ακύρωσης της ασφαλιστικής σύμβασης στον λήπτη της ασφάλισης, ή στον ασφαλισμένο (άρθρο 11 και 11Α του πδ. 237/1986) (ΑΠ 157/2014).