Κατά το άρθρο 298 εδ. α ΑΚ η αποζημίωση περιλαμβάνει τη μείωση της υπάρχουσας περιουσίας του δανειστή (θετική ζημία), καθώς και το διαφυγόν κέρδος.

Α. Επομένως, μπορεί να αναζητηθεί από τον αναίτιο του τροχαίου ατυχήματος αποζημίωση για καταστροφή των ενδυμάτων και λοιπών προσωπικών του ειδών.

Β. Για το ορισμένο της αγωγής είναι αρκετό να προσδιορίζεται το είδος και η αξία καθενός των αντικειμένων αυτών και δεν είναι απαραίτητο να προσδιορίζεται η μάρκα και ημερομηνία αγοράς τούτων σε σχέση με το ατύχημα, αφού μπορεί από τις αποδείξεις να προκύψει η μάρκα και η παλαιότητα τούτων (ΕφΠειρ 475/2009).