Κατά το άρθρο 298 εδ. α ΑΚ η αποζημίωση περιλαμβάνει την μείωση της υπάρχουσας περιουσίας του δανειστή (θετική ζημία), καθώς και το διαφυγόν κέρδος. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 929 εδ. α ΑΚ, σε περίπτωση βλάβης του σώματος ή της υγείας προσώπου η αποζημίωση περιλαμβάνει, εκτός από τα νοσήλια και τη ζημία που έχει ήδη επέλθει, οτιδήποτε ο παθών θα στερείται στο μέλλον ή θα ξοδεύει επιπλέον εξαιτίας της αύξησης των δαπανών του.

α) Ως νοσήλια νοούνται οι δαπάνες που είναι αναγκαίες για την σωτηρία και την αποκατάσταση της υγείας του παθόντος, όπως είναι, ενδεικτικά, οι καταβολές για αγορά φαρμάκων, οι αμοιβές γιατρών, η δαπάνη για την παραμονή στο νοσοκομείο, ή την κλινική, για την φυσικοθεραπεία, για μίσθωση ταξί προς μεταφορά του παθόντος σε νοσοκομείο, ή για τη μετάβασή του σε εξετάσεις και παρακολούθηση, για την πρόσληψη αποκλειστικής νοσοκόμου, είτε στην οικία του, είτε στο νοσοκομείο, για την λήψη βελτιωμένης τροφής, για τα εν γένει έξοδα συνοδού σε περίπτωση μετακίνησής του σε άλλη πόλη, εφ όσον η παρουσία του συνοδού κρίνεται αναγκαία κ.ά.

β) Η οφειλόμενη αποζημίωση θα καταβληθεί με κριτήριο την αναγκαιότητα, ή όχι, πραγματοποίησης της δαπάνης (ΑΠ 752/2018, ΑΠ 1207/2017, ΑΠ 1935/2013, ΑΠ 2176/2009).