Σύμφωνα με το άρθρο 12 του πδ. 237/1986 ο κύριος, ή κάτοχος, του αυτοκινήτου που το θέτει σε κυκλοφορία, ή ανέχεται να το κυκλοφορεί άλλος, χωρίς να είναι ασφαλισμένο, τιμωρείται με φυλάκιση από (2) μέχρι (12) μηνών και πρόστιμο μέχρι (3.000) ευρώ. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και όποιος θέτει σε κυκλοφορία αυτοκίνητο που δεν ανήκει σ' αυτόν και δεν είναι ασφαλισμένο