Η σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου οχήματος λύνεται οποτεδήποτε με έγγραφη συμφωνία.

Ο ασφαλισμένος μπορεί να καταγγέλλει την ασφαλιστική σύμβαση οποτεδήποτε, με επιστολή που αποστέλλεται, είτε με μορφή τηλεομοιοτυπίας, είτε ηλεκτρονικά, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφει η ασφαλιστική επιχείρηση στην επίσημη ιστοσελίδα της και στα κάθε είδους έντυπά της. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας ως προς τα συμβαλλόμενα μέρη επέρχονται άμεσα από την ημερομηνία περιέλευσης αυτής στην ασφαλιστική επιχείρηση.

Η ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί, με επιστολή, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση μόνο για παράβαση ουσιώδους όρου αυτής από τον ασφαλισμένο και βαρύνεται με την απόδειξη της παράβασης. Με την δήλωση της καταγγελίας, η οποία απευθύνεται στον ασφαλισμένο, γνωστοποιείται ότι, η μη συμμόρφωσή του με τον παραβιασθέντα ουσιώδη όρο εντός (30) ημερών από την επίδοση της καταγγελίας, επιφέρει τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης.

Η επιστολή αποστέλλεται στην διεύθυνση της κατοικίας ή διαμονής του ασφαλισμένου, που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Ως κατοικία ή διαμονή, θεωρείται και η τελευταία διεύθυνση που ο ασφαλισμένος δήλωσε εγγράφως στην ασφαλιστική επιχείρηση. Τα αποτελέσματα της επιστολής επέρχονται ανεξάρτητα από την άρνηση του ασφαλισμένου να παραλάβει αυτή ή τη μη ανεύρεσή του στις διευθύνσεις κατοικίας, ή διαμονής, ή την μη προσέλευσή του στο ταχυδρομείο για την παραλαβή της.

Σε κάθε περίπτωση πρόωρης λήξης της ισχύος της σύμβασης η ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει σχετικά το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου. Η ενημέρωση δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από την (30) ημέρα από την αποστολή της σχετικής επιστολής. Η ασφαλιστική επιχείρηση δύναται να αντιτάξει έναντι του τρίτου ζημιωθέντος την λύση της σύμβασης ασφάλισης μόνον μετά την πάροδο (16) ημερών από την ενημέρωση.