Σύμφωνα με το άρθρο 9 του πδ. 237/1986, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώσει στον ασφαλιστή κάθε ατύχημα που αφορά το ασφαλισμένο αυτοκίνητο όχημα αμέσως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός (8) εργάσιμων ημερών, αφότου έλαβε γνώση του ατυχήματος.

Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να προβεί σε κάθε δυνατή ενέργεια για τον περιορισμό της ζημίας και να παρέξει στον ασφαλιστή κάθε πληροφορία και έγγραφο που προβλέπονται στο ασφαλιστήριο. Ομοίως, υποχρεούται να παρέξει στον ασφαλιστή, εφ όσον του ζητηθεί, κάθε άλλη πληροφορία και έγγραφο που είναι στη διάθεσή του και κρίνονται αναγκαία στο πλαίσιο δίκης την οποία διεξάγει, ή προτίθεται να διεξαγάγει, ο ασφαλιστής.

Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των παραπάνω υποχρεώσεων ο ασφαλισμένος μπορεί να υποχρεωθεί,  με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, να καταβάλει στον ασφαλιστή αποζημίωση μέχρι (2.000) ευρώ.