Σύμφωνα με τις διατάξεις του πδ 237/ και του ν. 4261/2014, αν το ασφαλισμένο όχημα έχει ασφαλιστεί κατά του ίδιου κινδύνου για το ίδιο χρονικό διάστημα σε περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες ο ασφαλισμένος οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως χωρίς καθυστέρηση τις ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλιστικά ποσά.

Οι ασφαλίσεις σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι ισχυρές μέχρι την έκταση της ασφαλιστικής ζημίας.