Σύμφωνα με το π.δ ν37/1986 περί κωδικοποίησης των διατάξεων του ν. 489/1976.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σκοπός της σύστασης του Ε.Κ (Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων) είναι η καταβολή αποζημίωσης για αστική ευθύνη από αυτοκινητιστικά ατυχήματα λόγω υλικών ζημιών, σωματικών βλαβών, ή θανάτωσης προσώπου, στις εξής περιπτώσεις.

 1. Όταν αυτός που υπέχει ευθύνη παραμένει άγνωστος.

Στην περίπτωση υλικών ζημιών, για να αποζημιωθεί ο τρίτος, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις

α) ότι προκλήθηκαν εκτός από υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες,

β) να έχει επιληφθεί του ατυχήματος άμεσα η αστυνομική αρχή,

γ) οι σωματικές βλάβες να απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη και

δ) η νοσοκομειακή αυτή περίθαλψη να διαρκέσει τουλάχιστον για χρονικό διάστημα πέντε ημερών σε δημόσιο νοσοκομείο, ή ιδιωτικό θεραπευτήριο.

 1. Όταν το ατύχημα προήλθε από ανασφάλιστο όχημα.

Ανασφάλιστο χαρακτηρίζεται το όχημα, για το οποίο δεν συνήφθη ποτέ σύμβαση ασφάλισης, ή όταν η συναφθείσα σύμβαση λύθηκε, ή ακυρώθηκε, μεταγενέστερα με νόμιμο τρόπο και το ατύχημα συνέβη μετά πάροδο 16 ημερών από την λύση, ή ακύρωση.

α. Εξαιρούνται της αποζημίωσης τα πρόσωπα που επιβιβάσθηκαν με την θέλησή τους στο όχημα που προκάλεσε τη ζημία, εφ όσον τα πρόσωπα αυτά γνώριζαν ότι το όχημα δεν ήταν ασφαλισμένο. 

β. Μετά παρέλευση (30) ημερών από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης, θεωρούνται λυμένες όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις του κλάδου αστικής ευθύνης από τροχαία ατυχήματα. 

 1. Όταν το ατύχημα προήλθε από όχημα, οδηγούμενο από οδηγό που προκάλεσε από πρόθεση το ατύχημα.

Η αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη (μη οδηγού) του οχήματος καλύπτεται από την ασφαλιστική εταιρεία του οχήματος.

 1. Όταν το ατύχημα προήλθε από οχήματα συμβεβλημένων χωρών (Ε.Ε), τα οποία

α. έχουν ως τόπο συνήθους στάθμευσης την Ελλάδα και είναι ανασφάλιστα,

β. από οχήματα αγνώστων στοιχείων και τα ατυχήματα έχουν συμβεί στην Ελλάδα.

 1. Από ανασφάλιστα οχήματα τρίτων χωρών και για ατυχήματα που έχουν συμβεί στην Ελλάδα, των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης έχουν προσχωρήσει στο σύστημα πράσινης κάρτας.
 2. Όταν ο ασφαλιστής πτώχευσε, ή σε βάρος του εκτέλεση απέβη άκαρπη, ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης ένεκα παράβασης του νόμου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 1. Η αποζημίωση που καταβάλλει το Ε.Κ για χρηματικές ικανοποιήσεις λόγω ψυχικής οδύνης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 6.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

Αυτό ισχύει για όλες τις περιπτώσεις, που υποχρεούται το Ε.Κ να αποζημιώσει (ατύχημα από ανασφάλιστο, άγνωστο όχημα, πτώχευση ή ανάκληση άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής εταιρείας). 

 1. Στην περίπτωση πτώχευσης, ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής εταιρείας, το Ε.Κέχει ανώτατο όριο ευθύνης 100.000 ευρώ.
 2. Στις περιπτώσεις πτώχευσης, ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας, το συνολικό ποσό που υποχρεούται να καταβάλει το Ε.Κ, έχει ως εξής.

α) για αποζημίωση ύψους έως 4.000 ευρώ καταβάλλεται συνολικό ποσόν ίσο προς το 90% αυτής.

β) για αποζημίωση ύψους από 4.001 έως 10.000 ευρώ καταβάλλεται συνολικό ποσόν ίσο προς το 87,5% αυτής, με κατώτατο όριο 3.600 ευρώ.

γ) για αποζημίωση ύψους από 10.001 έως 30.000 ευρώ καταβάλλεται συνολικό ποσόν ίσο προς το 85% αυτής, με κατώτατο όριο 8.750 ευρώ.

δ) για αποζημίωση ύψους από 30.001 έως 60.000 ευρώ καταβάλλεται συνολικό ποσόν ίσο προς το 80% αυτής, με κατώτατο όριο 25.000 ευρώ.

ε) για αποζημίωση ύψους από 60.001 έως 100.000 ευρώ καταβάλλεται συνολικό ποσόν ίσο προς το 70% αυτής, με κατώτατο όριο 48.000 ευρώ.

στ) για αποζημιώσεις το ύψος των οποίων υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ καταβάλλεται συνολικό ποσόν ίσο με το 70% αυτής, με ανώτατο όριο τις 100.000 ευρώ.

 1. Το Ε.Κ υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης και πέραν των 100.000 ευρώ σε πρόσωπα που ζημιώθηκαν με αναπηρία.
 2. Οι δικαιούχοι αποζημίωσης δύναται να διεκδικήσουν το υπόλοιπο ποσόν της ζημίας από την κοινή εκκαθάριση.
 3. Σε περίπτωση σωματικών βλαβών, ή θανάτου, η υποχρέωση του ΕΚ προς αποζημίωση περιορίζεται στην συμπλήρωση του ποσού που υποχρεούται να καταβάλει ασφαλιστικό Ταμείο, ή άλλος Οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης, για την αυτή αιτία στο ζημιωθέντα, μη εφαρμοζομένης της διάταξης του άρθρου 930 εδ. γ΄ ΑΚ.
 4. Η καταβολή του μισθού κατά την διάρκεια της ανικανότητας προς εργασία του δημοσίου υπαλλήλου, γίνεται με την ιδιότητα του Δημοσίου ως εργοδότη και όχι ως ασφαλιστικού φορέα, και δεν αφαιρείται.
 5. Η παροχή νοσηλείας και εν γένει νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αποτελεί παροχή φορέα κοινωνικής ασφάλισης και αφαιρείται.
 6. Το Ε.Κ είναι υποχρεωμένο να καταβάλει τις αποζημιώσεις που απαιτούνται από τους οργανισμούς αποζημίωσης των κρατών μελών, μέχρι του ποσού που έχει καταβληθεί σε μόνιμους κατοίκους των κρατών αυτών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν.

α) από οχήματα, που έχουν ως τόπο συνήθους στάθμευσης την Ελλάδα και είναι ανασφάλιστα.

β) από οχήματα, αγνώστων στοιχείων και τα ατυχήματα έχουν συμβεί στην Ελλάδα.

γ) από ανασφάλιστα οχήματα τρίτων χωρών, των οποίων τα εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης έχουν προσχωρήσει στο σύστημα πράσινης κάρτας και για ατυχήματα που έχουν συμβεί στην Ελλάδα.

ρυθμιση τοκων

Από την ημερομηνία της απόφασης με την οποία κηρύσσεται η πτώχευση ασφαλιστικής εταιρίας, ή ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της, οι τόκοι του ασφαλίσματος λόγω θανάτωσης, σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών από αυτοκινητικά ατυχήματα είναι έξι τοις εκατό (6%) ετησίως.

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ 

Έχει κριθεί ότι οι διατάξεις με τις οποίες εισάγεται περιορισμός α) στα ποσά που επιδικάζονται ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης (6.000 ευρώ ως ανωτάτου ορίου της χρηματικής ικανοποίησης) και β) εκείνες που περιορίζουν τους τόκους που υποχρεούται να καταβάλει το Επικουρικό Κεφάλαιο (με επιτόκιο 6% ετησίως) είναι αντισυνταγματικές και επομένως ανεφάρμοστες (ΑΠΟλομ. 5/2017, ΑΠΟλομ 4/2017, ΑΠΟλομ 3/2017, ΑΠ 1057/2017, ΑΠ 153/2018).

ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ Ε.Κ

Η αγωγή κατά του Ε.Κ είναι παραδεκτή, μόνον αν ο ενάγων υποβάλει προ της άσκησής της στο Ε.Κ έγγραφη αίτηση αποζημίωσης με συνημμένα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτησή του. Το Ε.Κ είναι υποχρεωμένο να απαντήσει αιτιολογημένα στην αίτηση εντός (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης.

Μετά τη λήψη της απάντησης του Ε.Κ, ή την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, ο παθών δύναται να ασκήσει αγωγή κατά του Ε.Κ. Το Ε.Κ με βάση τις πληροφορίες που του παρέχει το θύμα και έπειτα από σχετική αίτηση αυτού, υποχρεούται να του δώσει αιτιολογημένη απάντηση σχετικά με την καταβολή, ή μη, της αποζημίωσης. Ωστόσο δεν επιτρέπεται στο Ε.Κ να απαιτεί, προκειμένου να καταβάλει την αποζημίωση, να αποδείξει το θύμα καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι, το υπεύθυνο για το ατύχημα μέρος δεν είναι σε θέση, ή αρνείται, να πληρώσει.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ

Από την ημερομηνία που η ασφαλιστική επιχείρηση κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης / ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της, για παράβαση νόμου, το Ε.Κ υπεισέρχεται, ως ειδικός διάδοχος, αυτοδίκαια στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ασφαλιστικής επιχείρησης, που πηγάζουν από ασφαλιστικές συμβάσεις του κλάδου αστικής ευθύνης από χερσαία οχήματα. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς άλλο από αυτό.

Το Ε.Κ στην περίπτωση αυτή οφείλει να καταβάλει στο ζημιωθέν πρόσωπο, ότι όφειλε να καταβάλει σε αυτό η ασφαλιστική εταιρία από την υποχρεωτική ασφάλιση του κλάδου αστικής ευθύνης οχημάτων. 

Δεν ευθύνεται από συμβάσεις προαιρετικής ασφάλισης

ΔΙΑΦΩΝΙΑ Ε.Κ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ Ε.Κ και ασφαλιστή αστικής ευθύνης, για το ποίος πρέπει να αποζημιώσει το θύμα για σωματικές βλάβες που προκαλούνται από όχημα αγνώστων στοιχείων, ή για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες ανασφαλίστου οχήματος, το Ε.Κ υποχρεούται σε πρώτη φάση να αποζημιώσει το θύμα. Αν τελικά αποφασισθεί ότι ο ασφαλιστής αστικής ευθύνης θα έπρεπε να έχει καταβάλει την αποζημίωση, εξ ολοκλήρου, ή εν μέρει, ο ασφαλιστής αστικής ευθύνης οφείλει να επιστρέψει το οφειλόμενο ποσό στο Ε.Κ.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Κ

Το ΕΚ με την καταβολή της αποζημίωσης υποκαθίσταται έναντι του υπόχρεου προς αποζημίωση σε όλα τα δικαιώματα του προσώπου που ζημιώθηκε από το ατύχημα.

Στην περίπτωση του αριθμού (9) το ΕΚ έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του Ε.Κ του  τόπου συνήθους στάθμευσης του οχήματος.   

Όταν ο ασφαλιστής πτώχευσε, ή σε βάρος του εκτέλεση απέβη άκαρπη, ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας, το Ε.Κ δεν υποκαθίσταται.