Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 914, 929, 174, 178, 281, 288 ΑΚ και 236, 237 ΠΚ προκύπτει ότι στην αποκαταστέα ζημία του υποστάντος βλάβη στο σώμα και στην υγεία δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη του ζημιωθέντος για την παροχή δώρων προς τους ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, ενταγμένο στο Ε.Σ.Υ., γιατί τούτο θα σήμαινε έμμεση νομιμοποίηση μιας παράνομης και αναξιόπιστης πρακτικής (ΕφΑθ 1642/00, ΕφΛαρ 591/95, ΕφΑθ 5540/93, ΕφΠειρ 509/2007). Συνεπώς, αν καταβληθούν τέτοια «φιλοδωρήματα» δεν μπορούν να αναζητηθούν ως αποζημίωση από τον υπόχρεο, δεδομένου ότι αυτά στηρίζονται στην προσωπική επιθυμία και πρωτοβουλία του καταβαλόντος (ΕφΠειρ 509/2007).