Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 297, 298, 914 και 929 ΑΚ προκύπτει ότι σε περίπτωση βλάβης του σώματος ή της υγείας, συνεπεία αδικοπρακτικής συμπεριφοράς τρίτου, όπως είναι από αυτοκινητικό ατύχημα, ο παθών δικαιούται αποζημίωσης, εκτός άλλων, και για την δαπάνη που κατέβαλε για πρόσληψη οικιακού βοηθού κατά την κατ οίκον αποθεραπεία του, όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν.

Επειδή από την διάταξη του άρθρου 930 παρ. 3 ΑΚ η αξίωση αποζημιώσεως δεν αποκλείεται από το λόγο ότι κάποιος άλλος έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει, ή να διατρέφει αυτόν που αδικήθηκε, η οποία αποτελεί εκδήλωση της νομοθετικής βούλησης να μην αποβεί προς όφελος του ζημιώσαντος το γεγονός ότι κάποιος άλλος υποχρεούται εκ του νόμου, ή εξ άλλου λόγου, να διατρέφει τον παθόντα, συνάγεται ότι, ο τραυματισθείς από αδικοπραξία τρίτου, ο οποίος δέχεται τις αναγκαίες αυξημένες περιποιήσεις του συζύγου του, των γονέων του, ή άλλου στενού συγγενούς του για την αποκατάσταση της υγείας του, δικαιούται, να απαιτήσει από τον υπόχρεο ως αποζημίωση το ποσόν, που θα ήταν υποχρεωμένος να καταβάλει σε τρίτον, που για το σκοπό αυτό θα προσλάμβανε, έστω και αν στην συγκεκριμένη περίπτωση ουδέν ποσό κατέβαλε στους άνω οικείους του. Και ναι μεν οι γονείς, ή άλλος στενός συγγενής, στα πλαίσια των σχέσεων μεταξύ των εξ αίματος και εξ αγχιστείας συγγενών, αλλά και των συζύγων, βαρύνονται με την νομική και ηθική υποχρέωση, να συμπαραστέκονται στο τέκνο, γαμπρό και σύζυγο και να παρέχουν προς αυτόν βοήθεια, όμως οι προαναφερόμενες υπηρεσίες οικιακού βοηθού, που αναγκάστηκαν να παράσχουν τα ως άνω πρόσωπα, δεν εντάσσονται στις πιο πάνω υποχρεώσεις των. Αν πράγματι συνέβαινε αυτό, τότε ο παθών θα ήταν υποχρεωμένος να καταφύγει στις υπηρεσίες των προαναφερομένων προσώπων και δεν θα δικαιούτο, έστω και αν είχε την οικονομική δυνατότητα, να προσλάβει τρίτο πρόσωπο. Εξ άλλου, το γεγονός ότι τις πιο πάνω υπηρεσίες προσέφεραν άνευ ανταλλάγματος τα  παραπάνω πρόσωπα, δεν μπορεί να αποβεί προς όφελος των υπόχρεων σε αποζημίωση, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 930 παρ. 3 ΑΚ και σε αποφυγή καταβολής από αυτούς της σχετικής αποζημίωσης του παθόντος - ενάγοντος, ο οποίος, επειδή στερείτο ρευστού χρήματος για να καλύψει τις δαπάνες του αυτές, με προκαταβολή των δαπανών που απαιτούνται πριν από την άσκηση της αγωγής, χρησιμοποίησε τα ως άνω πρόσωπα, ως οικιακούς βοηθούς. Κατόπιν των ανωτέρω ο παθών – ενάγων, και αν ακόμα δεν κατέβαλε στα πρόσωπα αυτά αμοιβή για τις υπηρεσίες τους, του οφείλεται αποζημίωση, η οποία αποτιμάται με βάση την αμοιβή, που θα καταβαλλόταν για τις αντίστοιχες υπηρεσίες από προσληφθέν οικιακό προσωπικό (ΑΠ 522/2009, ΕφΠειρ 172/2010).