Δεν είναι νόμιμη η αγωγή με αίτημα αποζημίωσης για παροχή φιλοδωρήματος προς το νοσηλευτικό προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων κατά την διάρκεια της νοσηλείας, γιατί σε περίπτωση ιατρών και νοσηλευτών που υπηρετούν στο ΕΣΥ δεν καταβάλλεται στους τελευταίους αμοιβή από τους ασθενείς για τις παρεχόμενες ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, που προσφέρουν στο πλαίσιο σχέσεως, που διέπει το εν λόγω προσωπικό με τα νοσοκομεία στα οποία υπηρετούν.

Συνεπώς, εάν μια τέτοια πρόσθετη «αμοιβή» καταβληθεί από τον ασθενή στερείται νομίμου βάσεως και στηρίζεται μόνο στην προσωπική του επιθυμία, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αναζήτηση αυτής ως αποζημιώσεως από τον υπόχρεο, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα ελάμβανε χώρα έμμεση ικανοποίηση μιας παράνομης αξιόποινης τακτικής (ΕφΑθ 1642/2000, (ΜονΠρΑθ 376/2014).